Ogólne warunki przewozu

  • ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE

   • „Przewoźnik”, „my”, „nasz”, „nas”, „nam”, "Buzz" oznacza Ryanair Sun S.A. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska.

   • Zwrot „Pasażer”, a także formy „wy”, „wasz” czy „was” oznaczają każdą osobę poza członkami załogi, na której przewóz zgodził się przewoźnik w ramach rejsu oznakowanego naszym kodem linii lotniczych, zidentyfikowaną na podstawie wydanego potwierdzenia/planu podróży lub odpowiednika wydanego przez touroperatora.

   • „Kod linii lotniczych” oznacza dwuliterowy kod ‘RR’ lub trzyliterowy kod ‘RYS’, identyfikujący nas jako przewoźnika lotniczego.

   • „Touroperator“ oznacza biuro podróży/organizatora wyjazdu, za pośrednictwem którego Pasażer kupuje bilet na dany lot.

   • „Bagaż” oznacza rzeczy osobiste Pasażera, które Pasażer zabiera ze sobą na lot. W braku odmiennych postanowień, obejmuje zarówno bagaż rejestrowany oraz bagaż podręczny.

   • „Bagaż podręczny” oznacza jakikolwiek bagaż Pasażera poza bagażem rejestrowanym.

   • „Bagaż rejestrowany” oznacza bagaż, który przewoźnik przejmuje pod swoją opiekę i dla którego przewoźnik wydaje Pasażerowi kwit bagażowy.

   • „Wywieszka bagażowa” oznacza dokument wystawiony w celu identyfikacji bagażu rejestrowanego, umieszczony na bagażu.

   • „Kwit bagażowy” oznacza część wywieszki bagażowej, którą zatrzymuje Pasażer i na którego podstawie odbiera nadany bagaż rejestrowany.

   • „Protokół bagażowy” oznacza dokument, który Pasażer musi wypełnić na lotnisku w przypadku utraty, zagubienia lub uszkodzenia nadanego bagażu rejestrowanego.

   • „Karta pokładowa” oznacza dokument wystawiony przez nas lub, za nasza zgodą, przez tour operatora lub naszego agenta w porcie lotniczym, oznaczony jako „karta pokładowa lub „boarding pass”, wydrukowany samodzielnie przez Pasażera lub w jego imieniu w systemie internetowym check-in Buzz lub tour operatora, lub wystawiony przez nas lub przez naszego agenta w porcie lotniczym, lub udostępniony Pasażerowi w ramach naszej aplikacji mobilnej, w celu okazania na lotnisku i na pokładzie samolotu przed każdym lotem.

   • „Potwierdzenie/Plan podróży” oznacza stronę w witrynie internetowej zatytułowaną „Plan podróży” lub „Itinerary” zawierającą numer rezerwacji i pokazującą komunikat „Status: Potwierdzony”, i/lub dokument zatytułowany „Plan podróży” lub „Travel Itinerary” wysłany na adres email podany przez Pasażera podczas dokonywania rezerwacji, w obu powyższych przypadkach określający nazwisko Pasażera, loty, terminy, oraz czas i trasę zarezerwowanych lotów. W przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora jest to jego odpowiednik wydany przez touroperatora, w tym drogą elektroniczną.

   • „Ostateczny czas na odprawę” oznacza określony przez nas czas, w którym Pasażer powinien uzyskać swoją kartę pokładową oraz, jeżeli dotyczy, przejść przez odprawę wizową/paszportową, opłacić wszelkie należne kwoty za bagaż rejestrowany i/lub nadbagaż, oraz nadać swój bagaż rejestrowany w punkcie odprawy bagażowej.

   • „Regulacje” oznacza regulacje ujęte w dokumencie zatytułowanym „Regulacje Dotyczące Określonych Kwestii” w obowiązującym brzmieniu.

   • Do „Linii lotniczych Grupy Ryanair” zaliczamy Ryanair DAC, Buzz, Ryanair UK, Laudamotion oraz Malta Air.

   • „Konwencja” oznacza Konwencję montrealską z 1999 r.

   • „Szkoda” oznacza śmierć, zranienie lub uszkodzenie ciała Pasażera, bądź utratę, częściową utratę, kradzież lub inną szkodę bagażu, wynikające lub związane z przewozem lub innymi powiązanymi usługami świadczonymi przez przewoźnika.

   • „SDR” oznacza Specjalne Prawa Ciągnienia [Special Drawing Rights], czyli umowną jednostkę walutową określoną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (aktualny kurs tej waluty jest dostępny na stronach finansowych większości gazet i w Internecie).

  • ARTYKUŁ 2 - ZASTOSOWANIE, PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA SĄDÓW

   2.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

   2.1.1 Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 2.2 oraz 2.3 poniżej, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają zastosowanie jedynie do tych rejsów lub odcinków lotów, dla których w potwierdzeniu/planie podróży wskazana jest nazwa naszych linii lotniczych lub nasz kod linii lotniczych. 2.1.2 Wybrane przepisy niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, w tym sposób dokonania rezerwacji, sposób odprawy, opłata za odprawę na lotnisku, limity dotyczące bagażu, usługi dodatkowe (tj. pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsc), zasady dotyczące refundacji, zmian nazwiska, daty, kierunku i taryfy, nie mają zastosowania do Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora. Powyższe kwestie są określone umową wiążącą touroperatora z Pasażerem. 2.1.3 Jesteśmy przewoźnikiem obsługującym twój lot (loty), chyba że inna informacja została przekazana w czasie rezerwacji. W przypadku zmiany przewoźnika obsługującego lot, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie.

   2.2 NADRZĘDNOŚĆ PRAWA

   2.2.1 Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają zastosowanie, o ile nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w którym to przypadku takie przepisy prawa mają moc nadrzędną.

   2.2.2 Jeżeli którekolwiek z niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu okażą się nieważne na podstawie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy w zakresie, w jakim nie stwierdzono ich nieważności.

   2.3 NADRZĘDNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU NAD REGULACJAMI

   W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu oraz naszymi Regulacjami, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają moc nadrzędną.

   2.4 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA SĄDÓW

   2.4.1 O ile Konwencja, przepisy obowiązującego prawa lub umowa przewozu lotniczego zawarta z nami jako przewoźnikiem (także w przypadku zakupienia biletu za pośrednictwem touroperatora) nie stanowią inaczej, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu oraz Regulacje będą podlegały prawu polskiemu, zgodnie z którym należy je interpretować. 2.4.2 Jesteś uprawiony do dochodzenia roszczeń przeciwko nam w sądzie właściwym miejscowo, z wyjątkiem roszczeń dochodzonych na podstawie Rozporządzenia UE 261/2004, jeśli nie zastosowałeś się do artykułów 15.2.1 – 15.2.7 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, oraz w sprawach niekonsumenckich (tj. B2B), które to będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.
  • ARTYKUŁ 3 - ZASTRZEŻENIA I DOKUMENTACJA

   3.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

   3.1.1 Świadczymy usługi przewozu jedynie na rzecz Pasażera(ów), których nazwisko widnieje na stosownym potwierdzeniu/planie podróży. Wymagamy od Pasażerów udokumentowania swojej tożsamości oraz postępowania zgodnie z naszymi Regulacjami dotyczącymi dokumentacji.

   3.1.2 Rezerwacje dokonane za pośrednictwem jednego z naszych telefonicznych centrów rezerwacji podlegają opłacie za rezerwację za każdy lot w wysokości określonej w naszej Tabeli Opłat. Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 10.2 lub 10.3, opłata nie podlega zwrotowi.

   3.1.3 W odniesieniu do niemowląt w wieku do 24 miesięcy, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą zajmować oddzielnego fotela, pobierana jest opłata. Niemowlęta, o których mowa w zdaniu powyższym, muszą być w wieku do 24 miesięcy zarówno w trakcie rejsu docelowego oraz powrotnego. Opłata powyższa podlega uregulowaniu za każdą osobę i za każdy lot w jedną stronę w wysokości określonej w naszej Tabeli Opłat. Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 10.2 lub 10.3 niniejszego dokumentu, opłata nie podlega zwrotowi.

   3.1.4 Rezerwacja dokonana na rejs obsługiwany przez nas nie podlega cesji chyba, że zgodnie z naszymi Regulacjami, Pasażer uzgodnił z nami zmianę jednego nazwiska lub większej liczby nazwisk na potwierdzeniu/planie podróży i uregulował stosowną opłatę(y) z tytułu zmiany nazwiska Pasażera.

   3.1.5 Rezerwacja dokonana na rejs obsługiwany przez nas jest ważna jedynie na rejs(y), termin(y) oraz trasę określoną w potwierdzeniu/planie podróży i nie może być wykorzystywana na rejsy obsługiwane przez jakiegokolwiek innego przewoźnika. Zastrzega się jednak, że rejsy mogą być zmienione zgodnie z naszymi Regulacjami, z uwzględnieniem uregulowania stosownej opłaty z tytułu zmiany rejsu oraz wszelkiej różnicy w cenie pomiędzy kwotą pierwotnie zapłaconą oraz łączną kwotą należną z tytułu dokonanej nowej rezerwacji.

   3.2 NASZA NAZWA I ADRES

   Nasza nazwa może zostać skrócona do kodu linii lotniczych, lub w inny sposób wskazany na potwierdzeniu/planie podróży.

   Nasz adres: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska.

   3.3 KONTAKT

   3.3.1 Kontakt z Pasażerami w odniesieniu do zmian(y) harmonogramu podróży, anulowania lotu lub ogólnej korespondencji odbywa się za pośrednictwem touroperatora w przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora, a w przypadku pozostałych Pasażerów za pomocą wiadomości elektronicznych wysyłanych drogą poczty elektronicznej na adres podany podczas dokonywania rezerwacji, lub drogą wiadomości tekstowych na numer telefonu komórkowego podany podczas dokonywania rezerwacji, lub drogą notyfikacji w naszej aplikacji mobilnej. Dowód wysłania wiadomości elektronicznej będzie uznany za dowód odbioru wiadomości.

   3.3.2 Jeżeli Pasażer nie podał nam aktualnego adresu poczty elektronicznej, powinien w okresie od 24 do 72 godzin przed planowaną godziną odlotu potwierdzić godziny lotów za pośrednictwem naszej strony internetowej, a w przypadku Pasażerów, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem tour operatora, bezpośrednio u tour operatora.

   3.3.3 Wszelkie reklamacje lub roszczenia powinny być składane za pośrednictwem poczty, faksu lub formularza reklamacji dostępnego na stronie https://eu261.ryanairsun.com/. W przypadku braku odmiennych uzgodnień z przewoźnikiem, Pasażerowie powinni dostarczyć tylko kopie wszelkich dokumentów, ponieważ dokumenty nie podlegają przechowywaniu czy zwrotowi przez przewoźnika.

   3.4 DANE OSOBOWE

   Pasażer jest świadomy, że jego dane osobowe zostały przekazane nam w celu dokonania rezerwacji, świadczenia usług dodatkowych takich jak rezerwacje hotelowe czy wynajem samochodu, zorganizowania i świadczenia usług takich jak specjalne udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości ruchu, zorganizowanie procedur imigracyjnych, oraz udostępnienia danych agencjom rządowym, w związku z podróżą Pasażera. Dla powyższych celów, Pasażer upoważnia nas do przechowywania, przetwarzania i przekazywania takich danych naszym biurom, agencjom rządowym, czy też dostawcom wyżej wspomnianych usług. Dane osobowe Pasażera nie będą wykorzystywane w celach marketingowych bez uprzedniej zgody Pasażera.

  • ARTYKUŁ 4 - TARYFY, PODATKI I OPŁATY

   4.1 TARYFY

   Taryfy dotyczą jedynie przewozu z lotniska odlotu na lotnisko przylotu, w braku wyraźnych odmiennych ustaleń. Taryfy nie obejmują usług transportu drogowego pomiędzy lotniskami oraz pomiędzy lotniskami i miastami. Taryfa zostanie obliczona zgodnie z naszymi stawkami mającymi zastosowanie w dniu zapłaty za podróż odbywającą się w danych terminach zgodnie z planem podróży. W przypadku zmiany planu podróży lub terminów lotów, kwota do zapłaty może również ulec zmianie.

   4.2 PODATKI, OPŁATY I OBCIĄŻENIA

   4.2.1 Podatki, opłaty lotniskowe z tytułu obsługi Pasażerów, opłaty za ochronę, oraz wszelkie opłaty nałożone przez nas za daną usługę w odniesieniu do obsługiwanego przez nas lotu i do których zapłaty Pasażer się zobowiązał będą uiszczane przez Pasażera według stawek obowiązujących w momencie dokonywania rezerwacji.

   Jeżeli Pasażer nie odbędzie planowanej podróży, może zwrócić się na piśmie w ciągu jednego miesiąca o zwrot wszelkich podatków publicznych, z zastrzeżeniem opłaty administracyjnej z tytułu refundacji w wysokości określonej w naszej Tabeli Opłat. Poza podatkami, wszelkie pozostałe wpłacone kwoty nie będą podlegać zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 10.2 lub 10.3 poniżej.

   4.2.2 Opłaty, podatki i obciążenia nałożone z tytułu przewozu lotniczego podlegają ciągłym zmianom i mogą zostać nałożone po dacie dokonania rezerwacji. W przypadku nałożenia lub zwiększenia takiego podatku, opłaty lub obciążenia po dacie dokonania rezerwacji, Pasażer będzie zobowiązany do uiszczenia stosownej kwoty przed odlotem. Pasażer w takiej sytuacji będzie miał możliwość zrezygnowania z podróży i otrzymania pełnego zwrotu kosztów biletu. Podobnie, w przypadku anulowania lub zmniejszenia kwoty podatku, opłaty lub obciążenia powodującego, że zapłata danego podatku, opłaty lub obciążenia nie ma już zastosowania dla Pasażera lub należna jest mniejsza kwota, Pasażer będzie uprawniony do żądania zwrotu różnicy tych kwot od przewoźnika.

   4.3 WALUTA

   Taryfy, podatki, opłaty i obciążenia są płatne w walucie obowiązującej w kraju rozpoczęcia podróży, w braku wskazania przez nas innej waluty przed terminem lub w terminie zapłaty - na przykład w związku z niemożnością wymiany waluty lokalnej, według naszego uznania, możemy zaakceptować płatność w innej walucie.

   Ryanair gwarantuje niezmienny kurs wymiany waluty w momencie dokonywania rezerwacji biletu. Jeśli nie wybierzesz kursu walutowego Ryanair, możesz zostać narażony na negatywne wahania kursów walut pomiędzy momentem dokonania rezerwacji, a momentem, kiedy Twój bank zaksięguje tę operację. W większości przypadków operacje takie są rozliczane i księgowane kilka dni po dacie dokonania rezerwacji.

   4.4 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG („VAT”)

   Podatek VAT nie ma zastosowania do taryf lub opłat dotyczących podróży międzynarodowych. Jednak ceny dotyczące taryf i powiązanych opłat podlegają podatkowi VAT w przypadku tras krajowych według obowiązujących krajowych stawek podatku VAT. W przypadku powyższych rezerwacji krajowych, wystawiana będzie faktura VAT za rezerwację.

  • ARTYKUŁ 5 - POMOC SPECJALNA

   5.1 Bez uszczerbku dla postanowienia Artykułu 5.2, Pasażerom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej nie będzie odmawiane prawo do przewozu w związku z taką niepełnosprawnością lub ograniczoną sprawnością ruchową. Przyjęcie do przewozu osób niepełnoletnich podróżujących samodzielnie, osób ubezwłasnowolnionych, kobiet w ciąży, osób chorych, niewidomych lub niedowidzących, lub innych osób wymagających pomocy specjalnej podlega uprzedniemu uzgodnieniu z przewoźnikiem na podstawie naszych Regulacji.

   5.2 Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej sprawności ruchowej bądź ich opiekunowie powinni skontaktować się z nami podając szczegóły dotyczące pomocy specjalnej, w dniu rezerwacji lub tak szybko, jak takie potrzeby pomocy specjalnej staną się znane, co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem podróży. W takim przypadku podejmiemy wszelkie starania, aby zweryfikować, czy istnieją jakiekolwiek powody uzasadnione bezpieczeństwem, które skutkowałyby niemożnością przewiezienia danego Pasażera w ramach danego rejsu, a jeżeli tak – dołożymy wszelkich starań, aby zaproponować zadowalające rozwiązanie alternatywne.

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. („Rozporządzenie 1107/2006”), przewoźnik może odmówić przyjęcia na pokład osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej w związku z koniecznością postępowania zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, lub jeżeli rozmiar samolotu bądź drzwi samolotu uniemożliwiają wejście lub wniesienie na pokład takiej osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej. Po zaakceptowaniu przez nas zapotrzebowania na specjalne wsparcie, zapewnimy pomoc w trakcie rejsu oraz przy wchodzeniu na pokład zgodnie z Rozporządzeniem 1107/2006, a osoba niepełnosprawna lub o ograniczonej sprawności ruchowej, której odmówiono wejścia na pokład na podstawie jej niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej oraz wszelkie osoby jej towarzyszące będą uprawnione do rekompensaty lub zmiany trasy podróży zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r („Rozporządzenie 261/2004”) o ile spełnione zostaną wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

  • ARTYKUŁ 6 - ODPRAWA, PRZYJMOWANIE NA POKŁAD I MIEJSCA SIEDZĄCE

   6.1 Na wszystkich lotach Ryanair obowiązują miejsca numerowane. Ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa mamy prawo do zmiany miejsca Pasażerów nawet po wejściu na pokład.

   6.2 Pasażerowie, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora muszą dokonać odprawy na stronie internetowej touroperatora lub przewoźnika (zależnie od instrukcji podanej przez touroperatora), lub na lotnisku od 2 godzin do 40 minut przed planowanym odlotem.

   Wszyscy pozostali Pasażerowie muszą dokonać odprawy online na stronie internetowej według instrukcji podanej w potwierdzeniu rezerwacji i wydrukować swoje karty pokładowe lub pozyskać karty pokładowe za pomocą aplikacji mobilnej. Aby skorzystać z mobilnej karty pokładowej, należy spełnić odpowiednie warunki.

   Dla Pasażerów, którzy wykupili rezerwację miejsc, odprawa online dostępna jest na 60 dni przed planowaną datą wylotu. Pasażerowie, którzy nie wykupili rezerwacji miejsc, mogą dokonać odprawy online od 4 dni do 2 godzin przed planowaną datą podróży.

   Każda karta pokładowa musi być wydrukowana na oddzielnej kartce formatu A4 lub dostępna do kontroli przy użyciu aplikacji mobilnej. Pasażerowie, którzy nie dokonają odprawy online, będą musieli uiścić opłatę za wydrukowanie karty pokładowej na lotnisku według Tabeli Opłat. Pasażerowie, którzy dokonali odprawy online, ale nie mogą okazać karty pokładowej na lotnisku (papierowej lub elektronicznej), będą musieli uiścić opłatę za wydanie zastępczej karty na lotnisku według Tabeli Opłat.

   Pasażerowie, którzy dokonali odprawy online, mogą samodzielnie wydrukować swoją kartę pokładową do 2 godzin przed planowaną godziną wylotu.

   6.3 W przypadku nieokazania ważnej karty pokładowej ochronie lotniska lub przy wejściu do samolotu bez wystarczającego czasu przed odlotem do ponownego wystawienia karty pokładowej dla Pasażera w alternatywnej formie, Pasażer zostanie obciążony opłatą z tytułu ponownego wystawienia karty pokładowej w wysokości określonej w naszej Tabeli Opłat. Wszyscy Pasażerowie odlatujący z lotnisk marokańskich muszą okazać swoje papierowe karty pokładowe w punkcie odpraw na lotnisku.

   6.4 Wszyscy obywatele spoza UE/EOG muszą mieć swoje dokumenty podróży, sprawdzone i podstemplowane przy stanowisku odprawy paszportowej „Ryanair Visa/Document Check” przed wylotem i przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku.

   6.5 Wszelkie obowiązujące opłaty z tytułu bagażu rejestrowanego i/lub nadbagażu muszą zostać uiszczone, a bagaż rejestrowany dostarczony do punktu odprawy bagażowej, nie później niż 40 minut przed planowaną godziną odlotu. Standardowo punkt odprawy bagażowej jest otwierany na 2 godziny przed planowaną godziną odlotu.

   6.6 Zarówno przy przechodzeniu przez kontrolę bezpieczeństwa jak i przy wejściu do samolotu Pasażer musi okazać ważny dokument podróżny, w którym dane są identyczne z informacjami zawartymi w karcie pokładowej.

   6.7 Pasażer powinien znajdować się przy bramce (wyjściu z lotniska do samolotu) co najmniej 30 minut przed planowaną godziną odlotu.

   Przyjmowanie Pasażerów na pokład kończy się 20 minut przed odlotem. Pasażer, który dotrze do bramki później niż 20 minut przed odlotem, nie zostanie przyjęty na pokład. W przypadku chęci podróżowania kolejnym lotem, Pasażer taki będzie musiał dokonać nowej rezerwacji i za nią zapłacić.

   6.8 Jeśli zakupili Państwo pierwszeństwo wejścia na pokład  i stawią się przy bramce na 30 minut przed planowanym czasem odlotu samolotu, wejdą Państwo na pokład przed innymi Pasażerami. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, jedynie 90 bagaży podręcznych (55 x 40 x 20cm) jest przewożonych na pokładzie. Pasażerowie, którzy nie wykupili opcji pierwszeństwa wejścia na pokład zostaną poproszeni o przekazanie bagażu podręcznego do luku bagażowego. Upewnij się, że wyjąłeś wszystkie wartościowe przedmioty z bagażu na bramce, gdyż jest to wymagane przed przekazaniem go do luku bagażowego. Pasażerowie, którzy zakupili pierwszeństwo wejścia na pokład nie zostaną poproszeni o oddanie bagażu do luku, o ile nie będzie to konieczne ze względów operacyjnych.

   6.9 Na pokład samolotu nie wolno wnosić gorących napojów oraz spożywać własnego alkoholu.

   6.10 We wszystkich częściach samolotów obsługiwanych przez przewoźnika istnieje całkowity zakaz palenia. Nieprzestrzeganie powyższych zakazów może spowodować nałożenie na Pasażera poważnych kar i obciążenia go kosztami za zakłócenie lotu.

   6.11 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności względem Pasażerów za jakiekolwiek straty czy koszty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem przez nich postanowień Artykułów 6.1 do 6.6 powyżej.

  • ARTYKUŁ 7 - ODMOWA PRZEWOZU

   7.1 Możemy odmówić przewozu Pasażera lub jego bagażu, jeżeli Pasażer został powiadomiony na piśmie, że po dacie takiego zawiadomienia przewoźnik nie będzie w stosunku do danego Pasażera świadczył usług przewozu.    7.2 Możemy również odmówić przewozu Ciebie lub Twojego Bagażu na dowolnych lotach obsługiwanych przez dowolną linię lotniczą Grupy Ryanair (Ryanair DAC, Buzz, Ryanair UK, Laudamotion oraz Malta Air), jeśli wystąpiła jedna lub więcej z poniższych sytuacji lub jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że może wystąpić:    7.2.1 takie działanie jest niezbędne w celu przestrzegania wszelkich przepisów prawa, zarządzeń czy nakazów;    7.2.2 przewóz Pasażera lub jego bagażu może narazić lub wpłynąć na bezpieczeństwo, zdrowie, lub komfort innych Pasażerów lub załogi;    7.2.3 stan psychiczny lub fizyczny Pasażera, jego nastawienie lub zachowanie, w tym pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, stanowi zagrożenie lub ryzyko dla Pasażera, innych Pasażerów, załogi lub mienia;    7.2.4 Pasażer zachowywał się niewłaściwe podczas poprzednich rejsów, i mamy podstawy, aby uznać, że takie zachowanie może się powtórzyć;    7.2.5 Pasażer odmówił poddania się kontroli bezpieczeństwa;    7.2.6 Pasażer nie uregulował zapłaty za należną taryfę, podatki, opłaty lub obciążenia;    7.2.7 Pasażer jest nam winny pieniądze w związku z poprzednim rejsem, za który płatność nie została uznana, odrzucona lub na nas refakturowana;    7.2.8 Pasażer zaangażował się w oszukańczą działalność, jak określono w Artykule 13.7 poniżej;    7.2.9 Pasażer nie posiada ważnych dokumentów podróży, lub istnieje możliwość, że może próbować uzyskać dostęp do kraju, przez który prowadzi tranzyt, lub do którego Pasażer nie posiada wymaganych ważnych dokumentów podróży, lub Pasażer odmówił przekazania na wniosek załogi swoich dokumentów podróży za pokwitowaniem;    7.2.10 Pasażer nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której nazwisko znajduje się na karcie pokładowej;    7.2.11 Pasażer nie przestrzega naszych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa lub ochrony;    7.2.12 Pasażer palił lub próbował palić w trakcie poprzedniego obsługiwanego przez nas rejsu.    Jeżeli przewoźnik, korzystając z uprawnień wynikających z postanowień niniejszego Artykułu 7.2, odmówił przewozu Pasażera na podstawie którychkolwiek z powyższych punktów, lub usunął Pasażera z samolotu w trakcie przewozu, przewoźnik będzie uprawniony do anulowania pozostałej niewykorzystanej części biletu Pasażera, a Pasażer nie będzie uprawniony do dalszego przewozu. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, lub straty spowodowane taką odmową przewozu.
  • ARTYKUŁ 8 - BAGAŻ

   8.1 BAGAŻ

   Pasażer jest uprawniony do nadania do 3 sztuk bagażu rejestrowanego za opłatą oraz do zabrania do 2 sztuk bagażu podręcznego, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń przewidzianych w Ogólnych Warunkach Przewozu lub umowie pasażera z touroperatorem.

   8.2 NADBAGAŻ I PRZEWOŻENIE OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW

   Pasażer uiszcza opłatę za przewóz jakiegokolwiek bagażu rejestrowanego przekraczającego dopuszczalny limit bagażu rejestrowanego, oraz za wszelki sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, oraz inne określone przedmioty, które przewoźnik zdecyduje się przewieźć, do którego to przewozu zastosowanie mają nasze stawki, warunki oraz ograniczenia, chyba że umowa z touroperatorem przewiduje inaczej.

   8.3 BAGAŻ PODRĘCZNY

   8.3.1 Pasażer (z wyjątkiem niemowląt podróżujących na kolanach rodziców) może zabrać jeden bagaż podręczny o wadze do 10kg i maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20cm oraz dodatkową małą torebkę o wymiarach 35 x 20 x 20cm. Pasażerowie, którzy zakupili bilet na lot za pośrednictwem touroperatora mogą zabrać ze sobą tylko jeden bagaż podręczny o wadze do 10kg i maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20cm.

   Jeśli zakupili Państwo pierwszeństwo wejścia na pokład (w tym taryfy Flexi, Flexi Plus i Family Plus), mogą Państwo wziąć na pokład mały i duży bagaż podręczny, chyba że ze względów operacyjnych będziemy musieli umieścić duży bagaż podręczny w luku bagażowym.

   Jeżeli podróżują Państwo na bilecie standardowym, ze względu na ograniczenia miejsca na pokładzie, duży bagaż podręczny zostanie umieszczony w luku bagażowym przy bramce bez dodatkowych opłat. Regulacje dotyczące bagażu rejestrowanego obowiązują w tym przypadku.

   Nadwyżkowa sztuka bagażu podręcznego lub bagaż podręczny przekraczający limity wagi lub/i wymiarów nie będzie mógł być zabrany na pokład. Pasażerowie, którzy zakupili bilety na w pełni obłożone loty, mogą zostać poproszeni o nadanie bagażu podręcznego do luku bagażowego. Przed nadaniem bagażu podręcznego do luku bagażowego należy upewnić się przy bramce, że wszystkie wartościowe oraz wymienione w artykule 8.4.2 przedmioty zostały z niego usunięte. Przy stanowiskach odprawy przed przejściem kontroli bezpieczeństwa można sprawdzić czy bagaż podręczny spełnia limity wymiarów lub/i wagi. Ryanair nie bierze odpowiedzialności za ponadwymiarowe bagaże podręczne, które nie zostaną przyjęte na pokład i zostaną pozostawione przez Pasażera na lotnisku.

   8.3.2 Przedmioty, które przewoźnik uzna za nieodpowiednie do przewozu w luku bagażowym samolotu (na przykład delikatne i małe instrumenty muzyczne, suknie ślubne, pudła z kapeluszami, mogą zostać przyjęte do przewozu w kabinie Pasażerskiej, jeżeli zostaną odpowiednio zabezpieczone na dodatkowych miejscach siedzących, które Pasażer wykupił w tym celu. Aby zarezerwować dodatkowe miejsce siedzące do przewozu takich przedmiotów, na formularzu rezerwacji należy wpisać słowa „ITEM SEAT” w polu nazwiska oraz „EXTRA” w polu imienia. Nazwa „EXTRA ITEM SEAT” zostanie umieszczona zarówno na rezerwacji, jak i na karcie pokładowej uzyskanej po odprawie online. Dodatkowemu miejscu nie przysługuje żaden rodzaj bagażu rejestrowanego, ani podręcznego. Zakup dodatkowego miejsca dla własnego komfortu/przedmiotu, wyklucza możliwość rezerwacji miejsc siedzących w samolocie w rzędach przy wyjściach awaryjnych tj. w rzędach 1, 16 i 17.

   8.3.3 Istnieje możliwość przewozu papierosów elektronicznych na pokładzie samolotu, ale zabronione jest używanie papierosów elektronicznych lub innych typów papierosów na pokładzie samolotu.

   8.3.4 Wnoszenie płynów, aerozoli oraz żeli do strefy podwyższonego bezpieczeństwa oraz na pokład samolotu podlega kontroli zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa w UE.

   8.4 BAGAŻ REJESTROWANY

   8.4.1 Bagaż nie może zawierać żadnych przedmiotów wyszczególnionych w Artykule 8.9 – Przedmioty Zakazane.

   8.4.2 Bagaż rejestrowany nie może zawierać: pieniędzy, biżuterii, metali szlachetnych, kluczy, kamer, komputerów, leków, okularów korekcyjnych, okularów słonecznych, soczewek kontaktowych, zegarków, telefonów komórkowych, tabletów, osobistych urządzeń elektronicznych, dokumentów zbywalnych, papierów wartościowych, papierosów, tytoniu lub wyrobów tytoniowych, bądź innych wartościowych rzeczy, dokumentów biznesowych, paszportów i innych dokumentów tożsamości oraz próbek.

   8.4.3 Po dostarczeniu przewoźnikowi bagażu, który Pasażer chce nadać, przewoźnik przejmie bagaż pod swoją opiekę oraz wyda kwit bagażowy dla każdej sztuki bagażu rejestrowanego.

   8.4.4 Rejestrowany bagaż musi być oznaczony nazwiskiem Pasażera lub innym rodzajem identyfikatora wskazującego na tożsamość Pasażera.

   8.4.5 Rejestrowany bagaż, o ile to możliwe, będzie przewożony tym samym samolotem, co Pasażer, chyba że z uwagi na względy bezpieczeństwa lub ochrony, bądź dla celów operacyjnych przewoźnik zadecyduje o przewozie bagażu innym lotem. Jeżeli rejestrowany bagaż jest przewożony kolejnym lotem, przewoźnik dostarczy taki bagaż do Pasażera, chyba że na mocy obowiązujących przepisów prawa Pasażer musi być obecny przy odprawie celnej.

   8.4.6 Tępe narzędzia – wszelkie tępe narzędzia mogące powodować obrażenia, w tym rakiety tenisowe, kije do gry w baseball i softball, pałki lub pałki policyjne – sztywne lub elastyczne np. gumowe pałki policyjne, pałki skórzane (pałka metalowa pokryta skórą z elastycznym uchwytem), pałki policyjne, kije do krykieta, kije golfowe, kije do hokeja zwykłego oraz irlandzkiego, kije do lacrosse’a, wiosła do kajaków i kanadyjek, deskorolki, kije bilardowe (snooker, pool), wędki, wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki, np. kastety, pałki, tyczki do ryżu, nunczako, kubatony i kubasaunty.

   8.4.7 Broń spiczasta i z ostrzem oraz ostre przedmioty – artykuły spiczaste lub z ostrzem, które mogą spowodować zranienie, w tym siekiery i toporki, tasaki, strzały oraz rzutki, raki (bosaki, pręty z hakami lub płyty z metalowymi gwoździami używane przez alpinistów), harpuny i włócznie, czekany oraz szpikulce do lodu, łyżwy, noże z blokadą lub sprężynowe z ostrzami dowolnej długości, noże rytualne, religijne i myśliwskie wykonane z metalu lub innych materiałów twardych, które umożliwiają użycie ich, jako broni, tasaki, maczety, odsłonięte maszynki do golenia z ostrzami (z wyjątkiem zabezpieczonych lub jednorazowych maszynek do golenia z ostrzami w pudełku), szable, szpady i laski ze szpadami, skalpele, nożyczki o ostrzach powyżej 6 cm, narty i kijki do chodzenia/wspinaczki, gwiazdy do rzucania, narzędzia, które mogą być użyte, jako broń ostra lub broń z ostrzem, np. wiertarki i części do wiertarek, noże do cięcia kartonów, noże użytkowe, wszystkie rodzaje pił, śrubokręty, łomy, młotki, szczypce, klucze francuskie/nastawne, lampy lutownicze.

   8.4.8 Wszystkie ostre przedmioty znajdujące się w bagażu rejestrowanym powinny zostać owinięte w celu zapobieżenia obrażeniom kontrolerów i personelu obsługi naziemnej.

   8.5 ODBIÓR I DOSTARCZENIE REJESTROWANEGO BAGAŻU

   8.5.1 Z zastrzeżeniem Artykułu 8.4.5 Pasażer ma obowiązek odebrać swój rejestrowany bagaż w momencie jego udostępnienia w punkcie docelowym. W przypadku nieodebrania bagażu w stosownym czasie, przewoźnik może naliczyć opłatę za jego przechowywanie. Jeżeli Pasażer nie odbierze swojego rejestrowanego bagażu w ciągu 3 miesięcy od momentu jego udostępnienia, przewoźnik może zadysponować bagażem bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Pasażera.

   8.5.2 Jedynie posiadacz kwitu bagażowego jest uprawniony do odbioru rejestrowanego bagażu.

   8.5.3 Jeżeli osoba roszcząca sobie prawa do rejestrowanego bagażu nie jest w stanie przedstawić/zidentyfikować bagażu na podstawie wywieszki bagażowej, przewoźnik dostarczy bagaż do takiej osoby wyłącznie pod warunkiem, że osoba taka udowodni w sposób zadowalający przewoźnika jej prawa do bagażu.

   8.6 ZWIERZĘTA, ŁADUNKI TOWAROWE I PROCHY LUDZKIE

   8.6.1 Przewoźnik nie przewozi na swoich rejsach zwierząt, poza psami przewodnikami na niektórych trasach, ani ładunków towarowych (cargo).

   8.6.2 Przewóz prochów ludzkich jest dozwolony w formie bagażu podręcznego, przy czym prochy mogą być przewożone, jako dodatkowy bagaż poza pojedynczą dozwoloną sztuką bagażu podręcznego, o ile Pasażer przedstawi kopię aktu zgonu oraz zaświadczenia o kremacji. Pasażer musi zapewnić, że prochy są bezpiecznie zapakowane w odpowiednim pojemniku z przykręconą pokrywą, zabezpieczonym przed rozbiciem.

   8.7 PRAWO DO ODMOWY PRZEWOZU

   8.7.1 Przewoźnik odmówi przewozu, jako bagażu, przedmiotów zakazanych postanowieniami Artykułów 8.4.2 oraz 8.9, a także odmówi dalszego przewozu takich przedmiotów w momencie ich wykrycia.

   8.7.2 Przewoźnik może odmówić przewozu, jako bagażu, wszelkich przedmiotów uznanych przez przewoźnika na uzasadnionych podstawach za nieodpowiednie do przewozu w związku z ich rozmiarem, kształtem, wagą, zawartością, naturą, ze względów bezpieczeństwa lub operacyjnych lub z uwagi na komfort innych Pasażerów.

   8.7.3 Przewoźnik może odmówić przyjęcia bagażu do przewozu, jeżeli zdaniem przewoźnika bagaż nie jest odpowiednio i bezpiecznie zapakowany w odpowiednim pojemniku.

   8.8 PRAWO DO PRZESZUKANIA

   8.8.1 Z uwagi na względy bezpieczeństwa i ochrony przewoźnik może zwrócić się do Pasażerów o zgodę na przeszukanie i skanowanie Pasażera oraz przeszukanie, skanowanie lub prześwietlenie bagażu Pasażera. Jeżeli Pasażer nie jest obecny, jego bagaż może zostać przeszukany w celu ustalenia, czy Pasażer posiada jakiekolwiek przedmioty, o których mowa w Artykułach 8.4.2 oraz 8.9.

   8.8.2 Jeżeli Pasażer nie zgodzi się na przeszukanie, przewoźnik będzie uprawniony do odmowy przewozu Pasażera i jego bagażu. Jeżeli przeszukanie lub skanowanie spowoduje szkody dla Pasażera, lub jeżeli prześwietlenie lub skanowanie spowoduje szkody bagażu Pasażera, przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za takie szkody, chyba że powstały one z winy lub zaniedbania przewoźnika.

   8.9 PRZEDMIOTY ZAKAZANE

   Pasażerom nie wolno wnosić do strefy podwyższonego bezpieczeństwa na lotnisku, jak również przewozić w bagażu podręcznym lub bagażu rejestrowanym następujących przedmiotów:

   8.9.1 Materiałów wybuchowych i substancji zapalających oraz urządzeń, które mogą spowodować poważne obrażenia lub zagrażają bezpieczeństwu samolotu, w tym: amunicji, zapalników, detonatorów i bezpieczników, replik bądź imitacji materiałów wybuchowych lub urządzeń, granatów, min, spłonek, materiałów wybuchowych plastycznych i innych wojskowych materiałów wybuchowych, granatów wszystkich rodzajów, fajerwerków i innych materiałów pirotechnicznych, pojemników dymiących i wkładów dymnych, dynamitu, prochu strzelniczego, materiałów wybuchowych. Pistoletów, broni palnej, harpunów, replik lub zabawek w kształcie broni wszystkich typów. Gazów i pojemników z gazem zawierających na przykład propan, butan. Płynów łatwopalnych, w tym benzyny, metanolu, palnych ciał stałych i substancji reaktywnych, w tym magnezu, podpałek, farb w aerozolu, terpentyny i rozcieńczalników do farb, napojów alkoholowych o mocy przekraczającej 70% alkoholu w stosunku do objętości. Utleniaczy i nadtlenków organicznych, włącznie z wybielaczami do karoserii samochodowych, zestawów naprawczych. Substancji toksycznych lub zakaźnych, w tym trutek na szczury, zakażonej krwi, materiałów radioaktywnych, w tym izotopów medycznych lub komercyjnych. Materiałów korozyjnych, w tym rtęci, akumulatorów samochodowych, elementów instalacji paliwowej pojazdu, które były wypełnione paliwem, olejów jadalnych (np. oliwa z oliwek) przekraczających 1 litr objętości, pojazdów zasilanych bateriami litowo-jonowymi (w tym segway i hoverboards) z wyjątkiem sprzętów inwalidzkich przy ograniczonej mobilności, zgodnie z Regulacjami, litowo-jonowych urządzeń zasilanych bateriami, które przekraczają moc 160 Wh.

   8.9.2 Pistoletów, broni palnej, broni palnej każdego typu, przedmiotów, które mogą wystrzeliwać pociski lub powodować obrażenia, m.in.: wszystkie rodzaje broni palnej (pistolety, rewolwery, strzelby, śrutówki itd.), replik oraz imitacji broni palnej, części broni palnej (z wyjątkiem teleskopowych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych), korkowców, strzelb oraz broni na śrut, pistoletów na race, pistoletów startowych, zabawek w kształcie broni wszystkich rodzajów, broni na kule, broni na śruby przemysłowe i gwoździe, kusz, katapult, harpunów i kusz podwodnych, urządzeń do uboju zwierząt, urządzeń do ogłuszania lub porażania, np. elektrycznego pastucha, broni przewodzącej energię (lasery), zapalniczek w kształcie broni.

   8.9.3 Substancji chemicznych i toksycznych, wszelkich substancji chemicznych i toksycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia Pasażerów i załogi lub bezpieczeństwa samolotu lub mienia, w tym: kwasów i zasad (np. akumulatory elektrolitowe), substancji korozyjnych lub wybielających (np. rtęć, chlor), aerozoli i substancji obezwładniających (np. gaz łzawiący, gaz pieprzowy), substancji radioaktywnych (np. izotopy medyczne lub przemysłowe), trucizn, materiałów zakaźnych lub biologicznie niebezpiecznych (zainfekowana krew, bakterie i wirusy), substancji, które mogą ulec samoczynnemu zapłonowi lub spaleniu, gaśnic, z wyjątkiem dopuszczanych przez przepisy pożarowe oraz należących do wyposażenia awaryjnego samolotu.

   8.9.4 Farb, strzelających niespodzianek świątecznych (Christmas crackers), żarówek energooszczędnych, artykułów samoodpalających, w tym między innymi pił łańcuchowych, modeli samolotów oraz kosiarek.

   8.9.5 Przedmiotów, które mogą spowodować zagrożenie dla samolotu, ludzi oraz mienia na pokładzie samolotu.

   8.9.6 Przedmiotów, których przewóz jest zakazany na mocy obowiązującego prawa, regulacji lub nakazów jakiegokolwiek kraju docelowego lub kraju, w którym podróż się rozpoczyna.

   8.9.7 Przedmiotów uznanych przez przewoźnika na uzasadnionych podstawach za nieodpowiednie do przewozu w związku z tym, że stanowią zagrożenie, nie są bezpieczne lub z powodu ich wagi, rozmiarów, kształtów lub formy, bądź artykułów delikatnych lub łatwo psujących się, ze względu na typ samolotu, którym są przewożone.

   8.9.8 Ryb lub trofeów z połowów i polowań.

   8.9.9 Jeżeli pomimo zakazu w podręcznym lub rejestrowanym bagażu Pasażera będą znajdowały się którekolwiek z przedmiotów wymienionych w tym Artykule, przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy szkody takich przedmiotów.

  • ARTYKUŁ 9 - ROZKŁAD LOTÓW, ODWOŁANIE LOTÓW, OPÓŹNIENIA I ZMIANY KIERUNKU LOTÓW

   9.1 ROZKŁADY LOTÓW

   9.1.1 Godziny lotów wskazane na potwierdzeniu rezerwacji/planie podróży lub w innym miejscu mogą ulec zmianie w okresie pomiędzy dokonaniem rezerwacji, a datą podróży.

   9.1.2 Po akceptacji rezerwacji, przewoźnik powiadomi Pasażera o planowanych godzinach lotów obowiązujących w danym momencie, które zostaną pokazane na potwierdzeniu rezerwacji/planie podróży Pasażera. Istnieje możliwość zmiany planowanych godzin lotów przez przewoźnika po dokonaniu rezerwacji przez Pasażera. Jeżeli Pasażer poda przewoźnikowi swój adres email oraz kontaktowy numer telefonu, przewoźnik dołoży wszelkich starań w celu powiadomienia Pasażera o wszelkich zmianach korzystając z powyższych form kontaktu. W sytuacjach innych niż opisane w Artykule 9.2 poniżej, jeżeli po dokonaniu rezerwacji, lecz przed datą podróży przewoźnik zmieni godzinę odlotu o więcej niż trzy godziny, i taka zmiana jest dla Pasażera niemożliwa do zaakceptowania, a jednocześnie przewoźnik nie może dokonać dla Pasażera rezerwacji na inny alternatywny lot zadowalający dla Pasażera, Pasażer będzie uprawniony do otrzymania zwrotu wszystkich kwot zapłaconych w związku z rezerwacją zmienionego lotu.

   9.2 ODWOŁANIA I OPÓŹNIENIA LOTÓW

   9.2.1 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Konwencji lub Rozporządzenia 261/2004, w przypadku odwołania lotu, niemożności obsługi lotu zgodnie z rozkładem, lub zaprzestania obsługi trasy, według wyboru Pasażera, przewoźnik:

   9.2.1.1 przewiezie Pasażera przy najbliższej dostępnej możliwości za pośrednictwem innego rozkładowego lotu, na którym są wolne miejsca, obsługiwanego pomiędzy tymi samymi punktami podróży lub, alternatywnie i w wyjątkowych okolicznościach oraz z zastrzeżeniem szczególnej umowy z Pasażerem oraz z wyłączeniem wszelkich innych zobowiązań, zorganizuje dla Pasażera przelot jednym lub wieloma rozkładowymi lotami obsługiwanymi przez przewoźnika bez dodatkowych opłat (i) przez inne lotnisko obsługiwane przez przewoźnika na drodze do lotniska docelowego Pasażera lub (ii) z alternatywnego lotniska obsługiwanego przez przewoźnika na lotnisko docelowe Pasażera lub (iii) z lotniska początkowego Pasażera na lotnisko alternatywne obsługiwane przez przewoźnika położone w tym samym kraju, co oryginalny punkt docelowy lub (iv) z alternatywnego lotniska obsługiwanego przez przewoźnika na alternatywne lotnisko docelowe położone w tym samym kraju, co oryginalny punkt docelowy; lub

   9.2.1.2 przewiezie Pasażera tą samą trasą na miejsce przeznaczenia w późniejszym terminie z zastrzeżeniem dostępności miejsc; lub

   9.2.1.3 wypłaci refundację zgodnie z postanowieniami Artykułu 10.2.

   9.2.2 Jeżeli lot został anulowany lub opóźniony o co najmniej dwie godziny, Pasażerowie otrzymają na piśmie treść przysługujących im uprawnień, w szczególności odnośnie rekompensaty i wsparcia.

   9.3 ZMIANY KIERUNKU LOTÓW

   Jeżeli z powodów, na które przewoźnik nie ma wpływu, wylądowanie w pierwotnym miejscu przeznaczenia nie będzie możliwe, a kierunek lotu zostanie zmieniony i w konsekwencji samolot wyląduje na innym lotnisku, przewóz lotniczy zostanie uznany za zrealizowany w momencie wylądowania samolotu na takim innym lotnisku, chyba że samolot będzie następnie kontynuował lot na pierwotne miejsce przeznaczenia. Przewoźnik zapewni jednak alternatywny transport z wykorzystaniem własnych usług transportowych lub w inny sposób, w celu przewozu Pasażerów do pierwotnego miejsca przeznaczenia określonego w potwierdzeniu rezerwacji/planie podróży bez dodatkowych kosztów.

   9.4 REKOMPENSATA Z TYTUŁU ODMOWY PRZYJĘCIA NA POKŁAD

   Jeżeli przewoźnik nie będzie w stanie udostępnić uprzednio potwierdzonych miejsc na dany rejs, przewoźnik wypłaci rekompensatę tym Pasażerom, którym odmówiono wejścia na pokład, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli Pasażerowi odmówiono wejścia na pokład, otrzyma on na piśmie listę przysługujących mu uprawnień, w szczególności odnośnie rekompensaty i wsparcia.

  • ARTYKUŁ 10 - REFUNDACJA

   10.1 BRAK REFUNDACJI

   Z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 4.2, 10.2 oraz 10.3 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, wszelkie kwoty uregulowane z tytułu rejsów obsługiwanych przez przewoźnika (włącznie z wszystkimi pieniędzmi wpłaconymi za dodatkowe usługi) nie podlegają refundacji.

   10.2 REFUNDACJA OBOWIĄZKOWA

   Z zastrzeżeniem postanowień Konwencji oraz Rozporządzenia 261/2004, w przypadku odwołania lotu, niemożności obsługi lotu zgodnie z rozkładem, lub zaprzestania obsługi trasy przez przewoźnika, przewoźnik dokona refundacji na rzecz Pasażera w odniesieniu do każdego sektora podróży wskazanego na potwierdzeniu rezerwacji/planie podróży, który nie został wykorzystany z wyżej wspomnianych powodów. Kwota zwrotu będzie równa opłaconej taryfie wraz z zapłaconymi powiązanymi podatkami, opłatami i obciążeniami.

   10.3 ŚMIERĆ BLISKIEGO CZŁONKA RODZINY, KTÓRY NIE ODBĘDZIE PODRÓŻY

   W przypadku utraty przez Pasażera bliskiego członka rodziny (współmałżonek, partner, konkubent/konkubina, matka, ojciec (włącznie z przybranymi rodzicami), brat, siostra (włącznie z przybranym rodzeństwem), dziecko (włącznie z przybranym dzieckiem), dziadkowie lub wnuki), w ciągu 28 dni przed planowanym terminem podróży, przewoźnik, na podstawie wniosku zgłoszonego przez Pasażera tak szybko jak będzie to możliwe, lecz nie później niż w dniu podróży z dołączonym aktem zgonu, zwróci pieniądze zgodnie z postanowieniami Artykułu 10.2.

   Więcej informacji dostępne na: www.ryanair.com/pl/pl/Przydatne-informacje/centrum-pomocy/Czesto-zadawane-pytania/zmiany-przed-lotem#0-10

   10.4 ŚMIERĆ LUB POWAŻNA CHOROBA PASAŻERA

   W przypadku poważnej (uniemożliwiającej podróż) choroby lub śmierci Pasażera, rezerwacje takiego Pasażera oraz osób podróżujących w ramach tej samej rezerwacji mogą, według uznania przewoźnika, podlegać refundacji lub, zależnie od okoliczności, zmianie poprzez zrzeczenie się przez przewoźnika wszelkich ograniczeń lub opłat z tytułu zmiany rejsu, po przedstawieniu nam stosownej dokumentacji przed datą podróży.

   Więcej informacji dostępne na: www.ryanair.com/pl/pl/Przydatne-informacje/centrum-pomocy/Czesto-zadawane-pytania/zmiany-przed-lotem#0-10

  • ARTYKUŁ 11 - ZACHOWANIE W SAMOLOCIE

   11.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

   Jeżeli według oceny przewoźnika Pasażer swoim zachowaniem na pokładzie samolotu naraża na niebezpieczeństwo statek powietrzny, osobę lub mienie znajdujące się na pokładzie, utrudnia załodze wykonywanie obowiązków, nie stosuje się do poleceń załogi odnośnie ograniczeń i zakazów palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających na pokładzie lub zachowuje się w sposób, który może spowodować lub powoduje niewygodę, szkodę lub uszkodzenie ciała Pasażerów lub załogi, przewoźnik może podjąć stosowne czynności, które uzna za konieczne, aby powstrzymać takie zachowanie, łącznie z zastosowaniem środków przymusu. Przewoźnik zastrzega sobie prawo usunięcia z pokładu statku powietrznego i odmowy dalszego przewozu oraz pociągnięcia do odpowiedzialności Pasażera, za czyny popełnione na pokładzie.

   11.2 PRZENOŚNE URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

   Dozwolone jest korzystanie z niewielkich przenośnych urządzeń elektronicznych (o wadze do 1kg) podczas trwania lotu, pod warunkiem, że urządzenia te będą przełączone na ‘tryb samolotowy/offline’. Ze względów bezpieczeństwa, większe urządzenia elektroniczne, np. laptopy, muszą być wyłączone w czasie startu i lądowania samolotu oraz na każdą prośbę Kapitana. Wszelkie urządzenia, które służą do przesyłania danych i nie posiadają ‘trybu samolotowego/offline’ muszą być wyłączone podczas trwania lotu.

   Korzystanie z aparatów słuchowych i rozruszników serca jest dozwolone w czasie trwania lotu.

  • ARTYKUŁ 12 - USŁUGI DODATKOWE

   W przypadku promowania usług jakiejkolwiek strony trzeciej (na przykład przewozy kolejowe lub autokarowe, rezerwacja hoteli lub hosteli, wynajem samochodów, rezerwacja parkingu lub usługi fast track) na stronie www.ryanair.com/ lub w innych mediach, takie usługi będą świadczone przez strony trzecie na warunkach ustalonych przez takiego usługodawcę. Przewoźnik nie odpowiada za wykonanie usług przez takich usługodawców, a w szczególności za opóźnione, anulowane lub nieprawidłowo wykonane transfery.

  • ARTYKUŁ 13 - FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE

   13.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

   13.1.1 Pasażer zobowiązany jest uzyskać wszystkie dokumenty podróży oraz wizy, a także przestrzegać przepisów, regulacji, nakazów, żądań i wymogów państw docelowych lub tranzytowych.

   13.1.2 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje nieprzestrzegania przez Pasażera wymogów dotyczących uzyskania takich dokumentów lub wiz czy też przestrzegania przepisów, regulacji, nakazów, żądań, wymogów, zasad lub instrukcji.

   13.2 DOKUMENTY PODRÓŻY

   Przed podróżą, Pasażer zobowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty wyjazdowe, wjazdowe, zdrowia i inne, wymagane na mocy przepisów prawa i innych wymagań właściwych władz państwowych oraz pozwolić przewoźnikowi na zrobienie i zatrzymanie kopii tych dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu Pasażera, który nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawnych i wymagań, lub którego dokumenty nie wydają się być prawidłowe (informacje dotyczące dokumentów podróży dostępne są w Regulacjach).

   13.3 ODMOWA WPUSZCZENIA NA TERYTORIUM PAŃSTWA

   W przypadku odmowy wpuszczenia Pasażera na terytorium danego państwa z powodu niespełnienia wymogów imigracyjnych jest on zobowiązany do zapłaty wszelkich kar pieniężnych nałożonych na przewoźnika przez stosowne władze rządowe lub imigracyjne oraz do pokrycia kosztów przewozu z takiego kraju do miejsca rozpoczęcia podróży lub innego. Przewoźnik nie zwraca kosztów za bilet niewykorzystany z powodu odmowy wpuszczenia na terytorium danego państwa. Wszelkimi kosztami poniesionymi przez przewoźnika dotyczącymi Pasażera zostanie obciążona karta kredytowa (lub debetowa) użyta do dokonania rezerwacji.

   13.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PASAŻERA ZA ZAPŁATĘ KAR, KOSZTÓW ZATRZYMANIA ITP.

   Jeżeli przewoźnik został zobowiązany do zapłacenia lub wpłacenia jakiejkolwiek grzywny bądź kary albo do pokrycia jakichkolwiek wydatków z powodu niezastosowania się Pasażera do przepisów, wymogów lub poleceń władz, Pasażer zwróci na żądanie równowartość zapłaconej przez przewoźnika kary lub poniesionych wydatków. Przewoźnik może zaliczyć na poczet takiej należności wpłacone mu kwoty za niewykorzystane bilety lub jakiekolwiek inne kwoty (np. bony na zakupy, vouchery) należące do Pasażera, a będące w posiadaniu przewoźnika. Wszelkimi kosztami poniesionymi przez przewoźnika dotyczącymi Pasażera zostanie obciążona karta kredytowa (lub debetowa) użyta do dokonania rezerwacji.

   13.5 KONTROLA CELNA

   Jeżeli jest to wymagane, Pasażer powinien uczestniczyć przy kontroli celnej swojego bagażu prowadzonej przez służby celne lub inne służby rządowe lub lotniska. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności wobec Pasażera za powstałą stratę lub szkodę poniesioną przez niego przy takiej kontroli lub na skutek niepodporządkowania się temu wymogowi.

   13.6 KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

   Pasażer jest zobowiązany do poddania się kontroli bezpieczeństwa przeprowadzonej przez uprawnionych pracowników lub agentów służb rządowych, lotniskowych lub przewoźnika.

   13.7 OSZUSTWA

   13.7.1 Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji bez uprzedniego powiadomienia, jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że Ty lub posiadacz karty jesteście powiązani z jakimkolwiek oszustwem w odniesieniu do jakichkolwiek lotów obsługiwanych przez jakiekolwiek linie lotnicze Grupy Ryanair (Ryanair DAC, Buzz, Ryanair UK, Laudamotion oraz Malta Air). Takie podejrzenie może być oparte na następujących przesłankach:

   13.7.1.1 Jeśli pasażer zostanie poproszony na lotnisku o przedstawienie karty użytej do dokonania rezerwacji i nie jest w stanie jej przedstawić;

   13.7.1.2 Pasażer nie potrafi, po zapytaniu, podać danych kontaktowych właściciela karty płatniczej w celu umożliwienia nam przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa;

   13.7.1.3 Właściciel karty płatniczej nie autoryzował transakcji i twierdzi, że rezerwacja nosi znamiona oszustwa;

   13.7.1.4 Pasażer lub posiadacz karty płatniczej już wcześniej dopuścił się oszustwa lub korzystał z procedury chargeback;

   13.7.1.5 Informacje podane podczas rezerwacji są błędne/ niewystarczające/ sprzeczne ze sobą/ powiązane z nielegalną działalnością;

   13.7.1.6 Wystąpiły liczne próby dokonania płatności przy użyciu sprzecznych ze sobą danych.

   13.7.2 Powyższe podejrzenia / domniemania są wzruszalne.

   13.7.3 Jeśli mamy podstawy podejrzewać, że dopuściłeś się czynu wskazanego w Artykule 13.7.1 powyżej, możemy odmówić zawarcia umowy przewozu Ciebie oraz Twojego bagażu, zgodnie z Artykułem 7 powyżej.

   13.7.4 Aby zapewnić zgodność z nowymi wymogami prawa UE w zakresie ograniczenia oszustw i zwiększenia bezpieczeństwa transakcji płatniczych online, od 14 września 2019 r. w celu zatwierdzenia płatności online wymagane będzie podanie dodatkowych danych dla jej uwierzytelnienia (silne uwierzytelnienie klienta). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z bankiem wydającym kartę.

  • ARTYKUŁ 14 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

   14.1 Przewóz międzynarodowy, zdefiniowany w Konwencji, podlega zasadom odpowiedzialności według postanowień Konwencji oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. (zmienionego Rozporządzeniem (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r.), podsumowanym w załączniku do niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu. Ponadto, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu stanowią podstawę odpowiedzialności przewoźnika.

   14.2 Nie obowiązują finansowe ograniczenia odpowiedzialności z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała Pasażera. Ponosimy ścisłą odpowiedzialność do wysokości 113.100 SDR, chyba że możemy udowodnić, że szkoda została spowodowana lub wynikła z zaniedbania Pasażera, który odniósł szkodę lub zmarł. Powyżej tej kwoty przewoźnik lotniczy może bronić się przed roszczeniami, udowadniając, że przewoźnik oraz jego agenci podjęli wszelkie kroki w celu uniknięcia szkody lub że podjęcie takich środków było niemożliwe.

   14.3 Przewoźnik niezwłocznie, i w każdym przypadku nie później niż w ciągu 15 dni od ustalenia osoby fizycznej uprawnionej do otrzymania odszkodowania wypłaci zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości wymaganej dla pokrycia najpilniejszych wydatków proporcjonalnie do doznanych trudności. Zaliczka w razie śmierci Pasażera wyniesie nie mniej niż 16.000 SDR. Wypłata zaliczki nie stanowi uznania odpowiedzialności przez przewoźnika i może być potrącona z odszkodowania. Kwota zaliczki nie podlega zwrotowi, chyba że:

   14.3.1 przewoźnik udowodni, że szkoda została spowodowana lub była związana z zaniedbaniem Pasażera, który odniósł szkody lub zmarł; lub

   14.3.2 zostanie udowodnione, że zaliczka była wypłacona osobie, która okazała się nieuprawnioną do otrzymania odszkodowania; lub

   14.3.3 zostanie udowodnione, że osoba, która otrzymała zaliczkę spowodowała lub przyczyniła się przez swoje zaniedbanie do powstania szkody.

   14.4 Z zastrzeżeniem postanowień Artykułow 14.2 i 14.3, postanowienia dotyczące odpowiedzialności przewoźnika są następujące:

   14.4.1 Wszelka odpowiedzialność za szkody zostanie zmniejszona o stopień zaniedbania Pasażera, powodującego lub skutkującego powstaniem szkody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   14.4.2 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odniesieniu do bagażu podręcznego, chyba że taka szkoda została spowodowana z jego winy.

   14.4.3 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z przestrzegania przez przewoźnika obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, bądź z nieprzestrzegania przez Pasażera takich przepisów lub regulacji.

   14.4.4 Odpowiedzialność przewoźnika w przypadku szkody dotyczącej bagażu będzie ograniczona do wysokości 1,131 SDR za Pasażera, chyba że Pasażer złożył deklarację wyższej wartości odszkodowania przy odprawie i uregulował związaną z tym opłatę dodatkową.

   14.4.5 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, przewoźnik ponosi odpowiedzialność względem Pasażera jedynie za wypłatę odszkodowania wyrównawczego za udowodnione straty i poniesione koszty, zgodnie z Konwencją.

   14.4.6 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez bagaż Pasażera. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez jego bagaż w odniesieniu do innych osób lub mienia, w tym mienia przewoźnika.

   14.4.7 Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione w razie zniszczenia, straty lub uszkodzenia bagażu rejestrowanego pod warunkiem, że zdarzenie, które spowodowało zniszczenie, stratę lub uszkodzenie miało miejsce na pokładzie statku powietrznego lub w okresie, w którym bagaż rejestrowany pozostawał pod opieką przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oraz w zakresie, w jakim szkoda wynikła z wady, jakości lub cech bagażu. Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody przedmiotów, które nie są dopuszczone, jako zawartość bagażu rejestrowanego na podstawie Artykułu 8.9 powyżej, uznane przez przewoźnika na uzasadnionych podstawach za nieodpowiednie do przewozu z powodu niebezpieczeństwa, lub z uwagi na ich wagę, rozmiar, kształt lub naturę, lub które są delikatne lub szybko zużywające się, uwzględniając w swej decyzji między innymi rodzaj obsługiwanego statku powietrznego. W przypadku bagażu podręcznego, w tym przedmiotów osobistych, przewoźnik ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy szkoda wynikła z winy przewoźnika lub winy jego podwykonawców lub agentów. Zob. Artykuł 8.9 – lista przedmiotów niedozwolonych do przewozu w bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym.

   14.4.8 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby, urazy czy kalectwo, w tym śmierć, wynikające ze stanu fizycznego Pasażera lub pogorszenia takiego stanu.

   14.4.9 Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu oraz wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do podwykonawców, pracowników oraz przedstawicieli przewoźnika, tak jak do samego przewoźnika. Łączna kwota możliwa do uzyskania od przewoźnika oraz jego pracowników, przedstawicieli oraz innych osób nie przekroczy wysokości odpowiedzialności przewoźnika.

   14.4.10 Żadne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu nie stanowi wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika na mocy Konwencji lub obowiązującego prawa, w braku wyraźnych odmiennych postanowień.

   14.5 Zgodnie z Artykułem 19 Konwencji, w przypadku opóźnienia przewozu lotniczego w odniesieniu do Pasażera lub jego bagażu rejestrowanego, przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkodę spowodowaną opóźnieniem, jeżeli przewoźnik jest w stanie udowodnić, że zarówno przewoźnik jak i jego podwykonawcy i agenci podjęli wszelkie możliwe kroki w celu uniknięcia wystąpienia takiej szkody, lub że podjęcie takich kroków okazało się niemożliwe. Jeżeli przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną opóźnieniem, z wyłączeniem przypadków rażącego zaniedbania, odpowiedzialność przewoźnika za taką szkodę podlega następującym ograniczeniom:

   14.5.1 dla szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie Pasażerów, odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do wysokości 4.694 SDR za każdego Pasażera.

   14.5.2 dla szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie bagażu, odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do wysokości 1.131 SDR za każdego Pasażera.

  • ARTYKUŁ 15 - OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE ROSZCZEŃ I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ PRAWNYCH

   15.1 ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

   15.1.1 Na potrzeby złożenia reklamacji zgodnie z Artykułem 15.1.2 odbiór bagażu rejestrowanego przez posiadacza kwitu bagażowego bez złożenia reklamacji w momencie dostarczenia bagażu Pasażerowi stanowi dowód, iż bagaż został dostarczony w dobrym stanie zgodnie z umową przewozu.

   15.1.2 Jeżeli Pasażer chce złożyć reklamację lub zgłosić roszczenie w zakresie szkody dotyczącej bagażu rejestrowanego, należy złożyć pisemną reklamację tak szybko, jak to możliwe. W przypadku szkody dotyczącej bagażu rejestrowanego, Pasażer musi złożyć pisemną reklamację w ciągu siedmiu 7 dni a w przypadku opóźnienia – w ciągu dwudziestu jeden 21 dni, od dnia, w którym bagaż został zwrócony do dyspozycji Pasażera.

   15.2 ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE – ROZPORZĄDZENIE 261/2004

   15.2.1 Ten Artykuł ma zastosowanie do roszczeń o odszkodowanie, dochodzonych na podstawie Rozporządzenia 261/2004.

   15.2.2 Roszczenia będą zgłaszane przez Pasażera bezpośrednio do przewoźnika, który udzieli Pasażerowi odpowiedzi bezpośrednio, w terminie 14 dni lub w terminie przewidzianym przez obowiązujące prawo (którykolwiek z terminów jest krótszy), zanim zaangażują strony trzecie do działania w ich imieniu. Roszczenia można zgłaszać tutaj. Jeśli przewoźnik nie udzieli odpowiedzi w odpowiednim czasie lub jeśli Pasażer będzie niezadowolony z odpowiedzi przewoźnika, Pasażer będzie mógł zaangażować strony trzecie do złożenia reklamacji / otrzymania płatności w jego imieniu.

   15.2.3 W celu ochrony swoich klientów i utrzymania dobrych relacji z nimi, w przypadkach, w których pasażer nie zastosował się do klauzuli 15.2.2, przewoźnik będzie rozpatrywał roszczenia złożone przez stronę trzecią tylko wtedy, gdy zgłoszona reklamacja zawiera dane kontaktowe oraz dane rachunku bankowego Pasażera, umożliwiające Przewoźnikowi dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz pasażera.

   15.2.4 Artykuły 15.2.2 oraz 15.2.3 powyżej nie będą miały zastosowania do Pasażerów, którzy nie mają zdolności prawnej do zgłaszania roszczeń osobiście. Opiekun prawny może zgłosić roszczenie do przewoźnika w imieniu Pasażera, który nie ma zdolności prawnej. Przewoźnik może domagać się wykazania, że opiekun prawny jest uprawniony do zgłoszenia roszczenia w imieniu Pasażera.

   15.2.5 Pasażer może zgłosić roszczenie do przewoźnika w imieniu innych Pasażerów objętych tą samą rezerwacją. Przewoźnik może domagać się wykazania, że Pasażer posiada zgodę pozostałych Pasażerów objętych tą samą rezerwacją na zgłoszenie roszczenia w ich imieniu.

   15.2.6 W każdym przypadku, za wyjątkiem Artykułów 15.2.4 oraz 15.2.5, przewoźnik nie rozpatrzy roszczenia zgłoszonego przez osobę trzecią, o ile do wniosku o wypłatę odszkodowania nie będzie załączona odpowiednia dokumentacja należycie wykazująca umocowanie osoby trzeciej do działania w imieniu Pasażera.

   15.2.7 Postanowienia tego Artykułu nie wykluczają możliwości konsultowania się przez Pasażerów z doradcami prawnymi lub innymi doradcami, zanim zgłoszą roszczenie bezpośrednio do przewoźnika.

   15.2.8 Stosownie do procedur wewnętrznych przewoźnika, w tym zgodnie z artykułem 15.2.2, jakakolwiek zapłata lub zwrot pieniędzy zostaną dokonane na kartę płatniczą, która została użyta do dokonania rezerwacji lub na rachunek bankowy Pasażera objętego rezerwacją. Przewoźnik może domagać się wykazania, że rachunek bankowy jest prowadzony na rzecz danego Pasażera.

   15.3 Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

   Reklamacje można kierować również za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Wypełniając dane organizacji sprzedającego, musisz podać nasz adres e-mail, czyli odr@ryanair.com. Ten adres e-mail służy wyłącznie do wypełniania formularza reklamacyjnego ODR. Nie będziemy udzielać odpowiedzi na żadne reklamacje lub zapytania wysłane na ten adres e-mail.

   15.4 ROSZCZENIA

   Jakiekolwiek roszczenia w sprawie odszkodowania, zgłoszenie szkody lub zwrotu pieniędzy przysługuje jedynie w przypadku osób fizycznych, które widnieją w rezerwacji, jako dodatkowi Pasażerowie i/lub, które są członkami podróżującej grupy, wówczas również dla pozostałych osób podróżujących w tej grupie, i/lub, w przypadku osób nieletnich, tudzież nieposiadających zdolności prawnej, prawo do roszczenia przysługuje ich opiekunom. We wszystkich pozostałych przypadkach prawo do roszczenia odszkodowania, zgłoszenia szkody lub zwrotu pieniędzy dla osób trzecich nie będzie rozpatrywane. Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku wniesienia sprawy w wyniku postępowania prawnego.

   15.5 PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

   Wszelkie prawa do odszkodowania wygasną, jeżeli roszczenie nie zostanie zgłoszone w ciągu dwóch lat od dnia przylotu do miejsca przeznaczenia lub dnia, w którym statek powietrzny miał planowo wylądować lub dnia, w którym przewóz zakończył się. Metoda obliczenia terminu przedawnienia zostanie określona na podstawie przepisów prawa obowiązującego w jurysdykcji, w której toczy się sprawa.

  • ARTYKUŁ 16 - REGULAMIN PRZEWOŹNIKA

   Przewóz Pasażera i jego bagażu odbywa się zgodnie z Regulacjami przewoźnika, wiążącymi dla Pasażera. Regulacje obejmują postanowienia dotyczące opłat przewoźnika, odpowiedzialności przewoźnika za Pasażerów oraz ich bagaż, dokumentów podróży, bagażu rejestrowanego i podręcznego (w tym przewozu sprzętu sportowego i/lub instrumentów muzycznych), przewozu dzieci, niemowląt i osób niepełnoletnich, osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, Pasażerów niewidomych/niedowidzących, kobiet w ciąży lub osób chorych, przewozu psów przewodników, zmian lotów i nazwisk, pierwszeństwa przy wejściu na pokład oraz informacji o przewoźniku.

  • ARTYKUŁ 17 - LINIE LOTNICZE TYPU POINT-TO-POINT

   Linie lotnicze Ryanair Sun są firmą oferującą usługi typu „point-to-point”. Dlatego też nie oferujemy i nie jesteśmy w stanie umożliwić, transferu Pasażerów lub ich bagażu na inne loty, niezależnie od tego, czy lot odbywa się z nami lub innym przewoźnikiem, chyba że zarezerwowali Państwo lot łączony.

  • ARTYKUŁ 18 - TRANSAKCJE GOTÓWKOWE ORAZ KARTAMI KREDYTOWYMI/DEBETOWYMI

   18.1 Opłata administracyjna w wysokości do 1,2% całkowitej wartości transakcji może mieć zastosowanie w zależności od formy płatności i lokalizacji dostawcy usług płatniczych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

   18.2 Płatności Apple Visa i Apple Mastercard są obecnie akceptowane tylko w naszej aplikacji mobilnej.

   18.3 W związku z wysokimi kosztami bezpieczeństwa i administracji, przewoźnik nie akceptuje gotówki jako zapłaty za taryfy, podatki, opłaty i obciążenia za przewóz nadbagażu i sprzętu sportowego. Niektóre lotniska mogą stosować miejscowe regulacje dotyczące przyjmowania gotówki, i mogą akceptować uznane karty debetowe wystawiane w danym kraju. Pasażerowie, którzy zamierzają dokonać takich opłat na lotnisku powinni skontaktować się z lotniskiem z wyprzedzeniem w celu ustalenia, czy dane lotnisko akceptuje gotówkę i/lub karty debetowe są akceptowane jako forma płatności.

   18.4 Pasażerowie, którzy zapłacą za lot kartą kredytową w walucie innej niż waluta kraju, z którego odlatuje dany rejs, zostaną obciążeni w walucie, w której została wystawiona karta kredytowa, w tym opłata za ‘użytkownika zagranicznego’, natomiast istnieje możliwość sprawdzenia faktycznej kwoty obciążenia w walucie karty kredytowej przed dokonaniem płatności. Jeżeli karta jest zarejestrowana w Grecji i Hiszpanii, transakcje będą przetwarzane lokalnie, a dla wszystkich innych posiadaczy kart, transakcje będą przetwarzane w Republice Irlandii.

  • ARTYKUŁ 19 - INTERPRETACJA

   Tytuły każdego z Artykułów niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu zostały zamieszczone jedynie dla ułatwienia, i nie będą wykorzystywane do interpretacji tekstu.

  • REGULACJE RYANAIR SUN DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH KWESTII

   ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO ZA PASAŻERÓW I ICH BAGAŻ

   Niniejsze Regulacje podsumowują zasady odpowiedzialności dotyczące unijnych przewoźników lotniczych zgodnie z wymogami ustawodawstwa unijnego oraz Konwencji montrealskiej z 1999 r. („Konwencja”).

   Wybrane przepisy niniejszych Regulacji, w tym sposób dokonania rezerwacji, sposób odprawy, limity dotyczące bagażu, opłata za odprawę na lotnisku, zasady dotyczące refundacji, zmian daty, kierunku, taryfy (Plus, Flexi Plus i Family Plus) i zniżki, nie mają zastosowania do Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora. Powyższe kwestie są określone umową między Pasażerem, a touroperatorem.

   Odszkodowanie w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała

   Nie istnieją limity finansowe odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub śmierć Pasażera. W przypadku szkód o wartości do 113.100 SDR, przewoźnik nie może kwestionować roszczenia o odszkodowanie. Powyżej tej kwoty, przewoźnik może bronić się przed roszczeniami udowadniając, że szkoda nie została spowodowana zaniedbaniem lub innym zawinieniem przewoźnika.

   Zaliczki

   W przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała Pasażera, przewoźnik wypłaci zaliczkę, której wysokość pokryje najpilniejsze wydatki, w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. W przypadku śmierci, kwota zaliczki nie będzie niższa niż 16.000 SDR.

   Opóźnienie w przewozie Pasażera

   W przypadku opóźnienia w przewozie Pasażera, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę, chyba że podjął wszelkie kroki w celu uniknięcia szkody lub podjęcie takich kroków było niemożliwe Odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie Pasażera jest ograniczona do kwoty 4.694 SDR.

   Opóźnienia w przewozie bagażu

   W przypadku opóźnienia w przewozie bagażu, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę, chyba że podjął wszelkie kroki w celu uniknięcia szkody lub podjęcie takich kroków było niemożliwe Odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie bagażu jest ograniczona do wysokości 1.131 SDR.

   Opóźnienie, utrata lub uszkodzenie bagażu

   Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, stratę lub uszkodzenie bagażu do wysokości 1.131 SDR. W przypadku bagażu rejestrowanego, przewoźnik odpowiada za szkodę nawet, jeżeli nie ponosi winy za szkodę, chyba że bagaż miał wadę. W przypadku bagażu podręcznego, przewoźnik odpowiada za szkodę jedynie wtedy, gdy ponosi winę za szkodę.

   Ograniczenia czasowe dotyczące roszczeń związanych z opóźnieniem, zagubieniem lub zniszczeniem bagażu.

   Zgłaszanie reklamacji dotyczących bagażu na danym lotnisku, nie stanowi podstawy rozpatrzenia dla przewoźnika i dlatego konieczne jest również złożenie reklamacji bezpośrednio do przewoźnika, w terminach określonych w Konwencji.

   Zniszczony bagaż – reklamacje dotyczące zniszczenia bagażu należy zgłosić na lotnisku oraz przesłać do przewoźnika kopię protokołu bagażowego w terminie 7 dni od daty otrzymania zniszczonego bagażu.

   Błędne nadanie i opóźnienie w dostarczeniu bagażu rejestrowanego – należy natychmiast zgłosić na lotnisku docelowym; dodatkowo należy zgłosić reklamację do przewoźnika w ciągu 21 dni od daty błędnego nadania bagażu.

   Podwyższone limity odpowiedzialności

   Na podstawie przepisów Konwencji, odpowiedzialność za utratę, opóźnienie lub uszkodzenie bagażu rejestrowanego wynosi 1.131 SDR (ok. €1300). Pasażerowie mają możliwość skorzystania z wyższych limitów dotyczących bagażu rejestrowanego, wykupując usługę Specjalnej Deklaracji Wartości bagażu rejestrowanego. Jej koszt to €50/£50 za osobę/za lot w jedną stronę lub jej ekwiwalent w walucie lokalnej (doliczając VAT na lotach krajowych). Wykupienie usługi zwiększa odpowiedzialność przewoźnika do 2.262 SDR (ok. €2600). Usługa ta musi być wykupiona z każdego lotniska wylotu.

   Formularz Specjalnej Deklaracji Wartości bagażu rejestrowanego dostępny na stronie https://specialdeclaration.ryanair.com/?lg=PL

   Odpowiedzialność przewoźników umownych i faktycznych

   Jeżeli przewoźnik realizujący rejs nie jest przewoźnikiem umownym, Pasażer jest uprawniony do złożenia reklamacji lub do zgłoszenia roszczeń o odszkodowanie względem któregokolwiek z tych przewoźników. Jeżeli nazwa lub kod przewoźnika są wskazane na bilecie, ten przewoźnik jest przewoźnikiem umownym.

   Terminy wnoszenia roszczeń

   Wszelkie roszczenia o odszkodowanie wniesione do sądu muszą być wniesione w ciągu 2 lat od daty przylotu, lub od planowanej daty przylotu.

   Podstawa powyższych informacji

   Podstawy zasad opisanych powyżej znajdują się w Konwencji, implementowanej w UE na podstawie Rozporządzenia 2027/97 (zmienionego Rozporządzeniem 889/2002) oraz w prawie krajowym państw członkowskich.

   DOKUMENTY PODRÓŻY

   Odpowiedzialność za posiadanie aktualnych dokumentów spełniających wymagania przewoźnika, urzędu imigracyjnego oraz innych instytucji rządowych we wszystkich miejscach docelowych podróży spoczywa na każdym Pasażerze.

   LOTY MIĘDZYNARODOWE - AKCEPTOWANE DOKUMENTY:

   • Ważny paszport.
   • Ważny dowód tożsamości wydany przez władze państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dowody tożsamości akceptowane podczas podróży liniami Ryanair Sun wydają tylko następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja*, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy.
   • *Ważność francuskich dowodów tożsamości (wydanych osobom dorosłym) przedłużono z 10 do 15 lat tylko w przypadku dowodów wystawionych pomiędzy 2 stycznia 2004 r. a 31 grudnia 2013 r. (z wyjątkiem lotów na Maltę/z Malty).
   • W przypadku lotów do Maroka akceptowany jest wyłącznie ważny paszport. Paszport powinien być ważny na minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu.
   • Ważny paszport dla dzieci (Kinderausweis) wydany przez władze niemieckie.
   • Ważny grecki policyjny dowód tożsamości.
   • Włoskie świadectwo urodzenia – Certificato Di Nascita (dla dzieci poniżej 16 roku życia) ze zdjęciem i wpisem „VALIDO PER L'ESPATRIO” – ważne dla lotów na trasach międzynarodowych.
   • Ważny dokument podróżny ONZ dla uchodźców – wydany w miejsce ważnego paszportu przez instytucję rządową zgodnie z art. 28 ust. 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1951 r.
   • Ważny dokument podróżny wydany na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych – (wydany przez umawiające się państwo w miejsce ważnego paszportu zgodnie z artykułem 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1954 r. dla bezpaństwowców).
   • Ważny paszport grupowy UE/EOG.
   • Paszport używany w podróży poza EOG musi być ważny w czasie odbywanej podróży.
   • Jeśli konieczne jest posiadanie wizy, wszystkie dzieci/niemowlęta muszą podróżować z osobą dorosłą wymienioną na wizie.
   • Dokumenty wymagane dla osób małoletnich – podróżujących na trasach międzynarodowych EU/EOG.
   • Dzieci w wieku poniżej 18 lat mieszkające w Hiszpanii i podróżujące bez rodziców/opiekunów prawnych na podstawie ważnego dowodu tożsamości lotami na obszarze EOG muszą mieć formularz (wydawany przez lokalny komisariat policji) zawierający pisemne pozwolenie rodziców na podróż. Formularz ten należy przedstawić podczas kontroli paszportowej.
   • Od 15 stycznia 2017 roku nieletni obywatele oraz cudzoziemcy mieszkający we Francji podróżujący samolotem bez swoich rodziców/opiekunów w strefie Schengen i poza nią muszą przedstawić ATS AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ poprawnie wypełniony razem z dokumentacją wymaganą do ATS. Informacje o tym wymogu można znaleźć pod następującym adresem https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359.
   • Dla nieletnich obywateli Włoch podróżujących na podstawie nowego dowodu „Carta d‘identità”, oraz w towarzystwie jednego lub obojga rodziców, mających możliwość podróży wewnątrz UE/Strefy Schengen nie jest wymagana żadna dodatkowa dokumentacja, wyłącznie jeżeli nazwisko rodziców jest zawarte w dokumencie. W przeciwnym razie, rodzic lub opiekun prawny musi posiadać zaświadczenie o statusie rodziny lub akt urodzenia osoby nieletniej.
   • Gdy nieletni poniżej 14 roku życia, podróżujący z nowym dowodem bez żadnego z rodziców lub opiekunów prawnych, ale w towarzystwie osoby trzeciej, musi posiadać dokument „afido” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych, jak również zawierać pieczątkę urzędu właściwego do wydania paszportów.
   • Obywatele Portugalii oraz obcokrajowcy zamieszkali w tym kraju w wieku poniżej 18 lat, opuszczający/lub wkraczający na teren Portugalii lub podróżujący do/z kraju nienależącego do strefy Schengen bez towarzystwa ojca, matki lub opiekuna prawnego, muszą mieć pozwolenie na podróż podpisane przez obojga rodziców lub opiekuna prawnego będącego rezydentem Portugalii. Podpis ten powinien być poświadczony notarialnie, jeżeli ojciec, matka lub opiekun prawny mieszkają w Portugalii, albo uwierzytelniony przez ambasadę portugalską bądź konsulat w kraju, w którym mieszkają wymienione osoby. Zezwolenie na podróż jest wymagane również wtedy, gdy osoby nieletnie podróżują z osobą towarzyszącą inną niż ojciec, matka lub opiekun prawny. W takim przypadku zezwolenie na podróż musi wyraźnie określać nazwisko takiej osoby. Nieletni obcokrajowcy w wieku poniżej 18 lat podróżujący samodzielnie mogą nie zostać przepuszczeni przez granicę, jeżeli nie mają w Portugalii nikogo, kto mógłby odpowiadać za ich pobyt.

   BAGAŻ REJESTROWANY

   W przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora, poniższe kwestie są określone umową między Pasażerem, a touroperatorem. Niezależnie od umowy, liczba bagaży rejestrowanych nie może przekroczyć 3 sztuk na Pasażera.

   Każdy Pasażer można rezerwować 3 sztuki bagażu pod warunkiem uiszczenia odpowiednich opłat za bagaż rejestrowany. Po dokonaniu rezerwacji możliwe będzie dodanie sztuki bagażu rejestrowanego na stronie internetowej wybierając opcję ‘Zarządzaj Rezerwacją’ do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu. Opłaty za rejestrowany bagaż pobierane są za osobę/za lot w jedną stronę i są niższe, jeśli dokonane były podczas dokonywania rezerwacji online. Wyższe opłaty za bagaż rejestrowany będą obwiązywać, jeśli jest on wykupywany na lotnisku lub za pośrednictwem telefonicznego centrum obsługi Ryanair, w szczycie sezonu i na wybranych kierunkach. Opłaty mogą się różnić w dowolnych okresach, aczkolwiek opłata, jaka będzie obowiązywać to ta, która była w mocy w dniu dokonywania rezerwacji.

   Szczegóły dotyczące opłat za bagaż rejestrowany dostępne w tabeli opłat.

   Dzielenie się lub wspólne korzystanie z limitów bagażowych jest dozwolone pomiędzy Pasażerami podróżującymi na tej samej rezerwacji i wspólnie odprawiającymi się.

   Każdy Pasażer przekraczający dopuszczalny limit bagażu rejestrowanego na sztukę zostanie obciążony opłatą według stawki obowiązującej w dniu podróży. Opłata za nadbagaż wynosi obecnie £10/€10 za kilogram (lub kwota równoważna w walucie lokalnej).

   Na lotniskach wyposażonych w kioski samoobsługowe Pasażerowie muszą dokonać wszelkich wymaganych opłat za bagaż rejestrowany lub za nadbagaż, a także nadać bagaż w punkcie nadawania bagażu nie później niż 40 minut przed planowanym terminem odlotu.

   Nieodpłatnie można przewieźć jeden całkowicie składany wózek dziecięcy/podwójny wózek dziecięcy/system podróżny/chustę do noszenia na każde dziecko oraz jeden z następujących przedmiotów: fotelik samochodowy, podstawkę podwyższającą lub łóżeczko turystyczne. Wszystkie dodatkowe akcesoria dziecięce/niemowlęce (maksymalna waga 20kg/sztuka) można zarejestrować online w cenie £10/€10 za sztukę za lot w jedną stronę.

   Wszystkie ostre przedmioty znajdujące się w bagażu rejestrowanym powinny zostać owinięte w celu zapobieżenia obrażeniom kontrolerów i personelu obsługi.

   Sprzęt ułatwiający poruszanie się jest przewożony nieodpłatnie.

   Pojazdy typu segway oraz hoverboards są wykluczone z przewozu liniami Ryanair.

   Sprzęt sportowy lub muzyczny, taki jak, między innymi, duże wędki, kije golfowe, rowery* (limit wagi roweru wynosi 30kg), hulajnogi, sprzęt do szermierki, tyczki, oszczepy, deski surfingowe, deski snowboardowe i narty oraz duże instrumenty muzyczne, w tym także harfy, kontrabasy i perkusje, nie nadają się do przewozu przez linie lotnicze praktykujące szybkie rozładunki, takie jak Ryanair. Takie przedmioty, ważące nie więcej niż 20kg za sztukę, mogą jednak być przewożone w luku samolotu poza dopuszczalnym osobistym limitem bagażu rejestrowanego po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Sprzęt sportowy lub muzyczny ważący powyżej 20kg, będzie obciążony opłatą za nadbagaż według obowiązującej stawki.

   *Rowery – muszą być zapakowane w torbę ochronną lub przewożone w pudle, w przeciwnym wypadku nie będą przyjęte do przewozu. Rowery elektryczne nie mogą być przewożone.

   Mniejsze instrumenty, takie jak gitara, skrzypce lub altówka, które przekraczają rozmiary bagażu podręcznego, można przewozić w kabinie po uprzednim zarezerwowaniu miejsca na instrument i wniesieniu odpowiedniej opłaty. W związku z wykupieniem dodatkowego miejsca nie przysługują żadne ulgi dotyczące bagażu rejestrowanego lub bagażu podręcznego.

   Aby zarezerwować dodatkowe miejsce, należy wprowadzić wyrazy „ITEM SEAT” jako nazwisko i wyraz „EXTRA” jako imię. Na rezerwacji i karcie pokładowej uzyskiwanej online będzie wyświetlane wyrażenie „EXTRA ITEM SEAT”. Te informacje zostaną wydrukowane na karcie pokładowej uzyskanej po odprawie online. Jeśli wykupili Państwo dodatkowe miejsce dla własnego komfortu/przedmiotu, usługa rezerwacji miejsc w rzędach 1, 16 i 17 nie może być zrealizowana.

   Z uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy, przewoźnik nie przyjmuje do przewozu sztuk bagażu o wadze powyżej 32kg lub o wymiarach przekraczających łącznie 81 cm wysokości, 119 cm szerokości i 119 cm głębokości. To ograniczenie wagi nie dotyczy sprzętu ułatwiającego poruszanie się.

   Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie zapakowany, łatwo psujący się, uszkodzony lub delikatny bagaż, ani za drobne uszkodzenia zewnętrznej powierzchni bagażu (np. rysy, plamy, zabrudzenia, wgniecenia itp.) wynikające ze zwykłego zużycia.

   Pasażerowie muszą również w pełni przestrzegać Artykułu 8 Ogólnych Warunków Przewozu.

   BAGAŻ PODRĘCZNY

   W przypadku Pasażerów, którzy zakupili bilet za pośrednictwem touroperatora, poniższe kwestie są określone umową między Pasażerem, a touroperatorem. Niezależnie od umowy, liczba bagaży podręcznych nie może przekroczyć 2 sztuk na Pasażera.

   Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w kabinie na pokład można wnieść jedynie 90 dużych toreb podręcznych (55 x 40 x 20 cm).

   Pasażer korzystający z pierwszeństwa wejścia na pokład lub z taryfy Plus/Flexi Plus może zabrać ze sobą na pokład jeden bagaż podręczny do 10kg, nieprzekraczający wymiarów 55 x 40 x 20 cm oraz dodatkowo jeden mały bagaż, nieprzekraczający wymiarów 35 x 20 x 20 cm.

   Wszyscy Pasażerowie, którzy nie wykupią pierwszeństwa wejścia na pokład są zobowiązani umieścić swój duży bagaż podręczny (55 x 40 x 20 cm) w luku bagażowym. Odbywa się to przy bramce do wejścia na pokład i nie jest za to pobierana żadna dodatkowa opłata. Przed nadaniem bagażu podręcznego do luku bagażowego należy upewnić się przy bramce, że wszystkie wartościowe oraz wymienione w artykule 8.4.2 OWP przedmioty zostały z niego usunięte. Jeśli Pasażer nie zgodzi się na umieszczenie swojego dużego bagażu podręcznego w luku, nie zostanie wpuszczony na pokład.

   Bezpłatny bagaż nie przysługuje niemowlętom (w wieku od 8 dni do 23 miesięcy) podróżującym na kolanach osoby dorosłej, jednak towarzysząca osoba dorosła, oprócz swojego limitu bagażu podręcznego, może dodatkowo wnieść na pokład torbę na akcesoria dziecięce o wadze do 5kg.

   Dodatkowy/zbyt duży bagaż podręczny nie będzie akceptowany przy wejściu do samolotu z wyjątkiem sytuacji, gdzie możliwe będzie umieszczenie takiego bagażu w luku bagażowym za dodatkową opłatą £50/€50 (doliczając podatek VAT na trasach krajowych). Jeśli nie jesteś pewien czy Twój bagaż będzie zaakceptowany, sprawdź to przy odprawie bagażowej przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa.

   Pasażerowie muszą również w pełni przestrzegać Artykułu 8 Ogólnych Warunków Przewozu.

   DZIECI, NIEMOWLĘTA, I MŁODZIEŻ

   Osoby małoletnie podróżujące bez opieki

   Ryanair nie przewozi osób małoletnich (poniżej 16 roku życia) podróżujących bez opieki osoby dorosłej. Osoby poniżej 16 roku życia musza podróżować pod opieką osoby, która ukończyła 16 lat.

   Podróż z niemowlęciem

   Ze względów bezpieczeństwa, niemowlęta (w wieku pomiędzy 8 dni-23 miesiące) musza siedzieć na kolanach osoby dorosłej i używać pasów bezpieczeństwa (dostarczonych przez obsługę) lub mogą siedzieć na osobnym siedzeniu, jeżeli posiadają specjalne pasy (tzw. AmSafe CARES – niedostarczane przez obsługę Ryanaira pasy musza być zakupione przez podróżującego) i maja ukończone 12 miesięcy. Mogą również podróżować w foteliku samochodowych zatwierdzonym do użycia na pokładzie samolotu. W tym wypadku proszę skontaktować się z biurem obsługi klienta lub skorzystać z czatu dostępnego na stronie przewoźnika.

   Osoba podróżująca z niemowlęciem może zabrać dodatkowo torbę do 5kg (dodatkowa torba - oprócz własnego bagażu podręcznego). Opłata za przewóz niemowląt wynosi £20/€20 (lub ekwiwalent w walucie lokalnej) za niemowlę/za przelot w jedną stronę (maksymalnie 1 niemowlę na 1 osobę dorosłą).

   Rezerwacje rodzinne – rezerwacja miejsc

   Dla dorosłych podróżujących z dziećmi poniżej 12 roku życia (wyłączając niemowlęta) rezerwacja miejsca będzie obowiązkowa dla przynajmniej jednego dorosłego, aby dziecko w rezerwacji otrzymało miejsce bezpłatnie. Na jednego dorosłego darmowe miejsca może otrzymać maksymalnie czwórka dzieci. Nie jest obowiązkiem, aby inni dorośli lub nastolatkowie podróżujący na tej samej rezerwacji zakupywali miejsca, aczkolwiek, jeżeli sobie życzą, to również mogą to uczynić.

   Dla dorosłych zakupujących miejsca zostanie naliczona promocyjna opłata £4/€4. Do wyboru są miejsca standardowe w rzędach 18-30. Rezerwacja miejsc będzie bezpłatna dla dzieci.

   Jeżeli dorosły życzy sobie wybrać i zakupić miejsce w innym rzędzie niż 18-30, zobowiązany jest pokryć różnicę w cenie miejsc. Dzieci również będą zobowiązane do zapłacenia pełnej opłaty za miejsca.

   Jeżeli ze względu na duży popyt, miejsca standardowe za £4/€4 w rzędach 18-30 nie są dostępne dla wszystkich na rezerwacji, dorośli zobowiązani do zakupu miejsca mogą wybrać inne za różnicę w cenie lub wypróbować inne daty podróży. Darmowe miejsca dla dzieci będą wtedy przyznane w rzędach 11-15. Dla lotów w lipcu i sierpniu dzieci również będą zobowiązane do zapłaty różnicy w cenie za miejsca.

   Zniżka – Family Plus

   Taryfa Family Plus to pakiet korzyści dla rodzin, który oferuje 50% zniżki na bagaż i ubezpieczenie podróżne dla dzieci (poniżej 16 roku życia), jeśli towarzysząca im osoba dorosła zakupi daną usługę w pełnej cenie w ramach tej samej rezerwacji.

   Zniżki w ramach Family Plus są oferowane tylko w przypadku dokonywania nowej rezerwacji. Taryfa Family Plus obejmuje:

   • 50% zniżki na bagaż rejestrowany (20kg) i ubezpieczenie podróżne dla maksymalnie 2 dzieci, jeśli towarzysząca im 1 osoba dorosła zakupi daną usługę w pełnej cenie w ramach tej samej rezerwacji,
   • 50% zniżki na bagaż rejestrowany (20kg) i ubezpieczenie podróżne dla maksymalnie 4 dzieci, jeśli towarzyszące im 2 osoby dorosłe zakupią daną usługę w pełnej cenie w ramach tej samej rezerwacji.

   Aby otrzymać zniżki w ramach taryfy Family Plus, osoby dorosłe i dzieci muszą podróżować na tej samej rezerwacji. Oferta jest ważna tylko w przypadku dokonywania rezerwacji przez stronę internetową lub mobilną.

   TARYFY PLUS & FLEXI PLUS

   Plus

   Taryfa Plus jest dostępna na wszystkich lotach. W celu skorzystania, należy ją wykupić dla wszystkich Pasażerów i na wszystkie loty w ramach rezerwacji.

   Taryfę Plus można wykupić tylko podczas rezerwacji i nie można jej na późniejszym etapie podwyższyć do taryfy Flexi Plus.

   Opłata za taryfę Plus nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem postanowień Artykułów 4.2, 10.2, 10.3 i 10.4 Ogólnych Warunków Przewozu.

   Taryfa Plus obejmuje następujące usługi:

   • 1 bagaż rejestrowany do 20kg;
   • Bezpłatna rezerwacja miejsca;
   • Pierwszeństwo wejścia na pokład.

   Opcja zamrożenia taryfy nie jest dostępna w przypadku taryfy Plus.

   Flexi Plus

   Taryfa Flexi Plus jest dostępna na wszystkich lotach, pod warunkiem dokonania rezerwacji na lot w obie strony.

   Opłata za taryfę Flexi Plus nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem postanowień Artykułów 4.2, 10.2, 10.3 i 10.4 Ogólnych Warunków Przewozu.

   Pakiet Flexi Plus obejmuje następujące usługi:

   • Bezpłatna odprawa na lotnisku;
   • 1 bagaż rejestrowany do 20kg;
   • Bezpłatna rezerwacja miejsca typu premium (zależnie od dostępności miejsc);
   • Pierwszeństwo wejścia na pokład;
   • Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku w trybie FastTrack*;
   • Szczegóły lotu przesyłane SMS-em**;
   • Możliwość zmiany biletów.

   * Dostępność: Londyn Stansted, Bruksela Charleroi, Mediolan Bergamo, Barcelona, Malaga, Birmingham, Manchester, East Midlands, Glasgow, Edynburg, Frankfurt Hahn, Hamburg, Stuttgart, Eindhoven, Bruksela (Zaventem), Sztokholm (Skavsta), Budapeszt, Warszawa Modlin, Liverpool; Londyn Gatwick, Rzym Ciampino, Rzym Fiumicino, Kolonia/Bonn i Ateny.

   ** Wiadomości tekstowe są wysyłane za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług telefonii komórkowej. Przeownik nie może zagwarantować dostępności świadczenia usługi i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w transmisji lub brak odbioru. Przewonik nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek dodatkowe opłaty, którymi operatorzy telefonii komórkowej mogą obciążyć odbiorcę za świadczenie danej usługi.

   Flexi Plus – zmiana lotu/trasy w dniu podróży

   W dniu podróży zarezerwowany lot można zmienić (lot/trasę) bezpłatnie na wcześniejszy lub późniejszy lot tego dnia (zależnie od dostępności miejsc). Bezpłatnej zmiany lotu można dokonać do 1 godziny po pierwotnym terminie wylotu, w przypadku przesiadki na późniejszy lot lub 40 minut* przed nowym lotem w przypadku korzystania z wcześniejszego połączenia.

   Zmiany tej można dokonać w kasie biletowej na lotnisku lub poprzez centrum obsługi (w godzinach pracy). Do 1 godziny wcześniej w przypadku zmiany za pośrednictwem telefonicznego biura obsługi (w godzinach pracy)

   Flexi Plus – zmiana lotu/trasy przed dniem podróży

   Wszelkie zmiany lotów (lot/trasa) przeprowadzane przed dniem podróży nie zostaną obciążone opłatą za zmianę lotu, ale należy dopłacić ewentualną różnicę w cenie obydwu lotów. Zmiany tras są dopuszczalne w przypadku tych samych krajów wylotu i przylotu.

   Pasażerowie, którzy dokonali już odprawy online muszą skontaktować się z nami, aby anulować odprawę na swój lot przed dokonaniem zmiany.

   Po zmianie lotu usługi zawarte w pakiecie Flexi Plus (wymienione poniżej) przenoszone są na nowy lot (zależnie od dostępności), jednakże, jeśli danej usługi nie można przenieść, Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów.

   Zmiany imienia i nazwiska

   Zmiany imienia i nazwiska podlegają obowiązującym zasadom i opłatom określonym w Regulacjach oraz Tabeli Opłat.

   PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

   (Zgodnie z Rozporządzeniem 1107/2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą)

   Ograniczenia dotyczące miejsc w kabinie dla niektórych kategorii Pasażerów:

   Zgodnie z wymogami regulacyjnymi (EU-OPS 1.260), przed przyznaniem miejsc siedzących, załoga przewoźnika musi zapewnić, że dostęp do sprzętu i trasy ewakuacyjnej w samolocie nie zostanie w żaden sposób utrudniony.

   Ograniczenia dotyczące miejsc – ze względów bezpieczeństwa, Pasażerowie wymagający pomocy specjalnej na lotnisku powinni zajmować miejsce przy oknie, chyba że, jest ono zajęte przez towarzysza podróży lub warunki obciążenia lotu pozwalają na pozostawienie wolnych miejsc między niepełnosprawnym Pasażerem a oknem.

   Pasażerowie należący do poniższych kategorii powinni zajmować wyznaczone miejsca na pokładzie, aby w razie ewakuacji awaryjnej załoga mogła ustalić kolejność wszystkich Pasażerów.

   Pasażerowie wymagający jednego z poniżej wymienionych typów pomocy specjalnej powinni na pokładzie zajmować wyznaczone miejsca:

   • Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem lub psem towarzyszącym;
   • Pomoc specjalna typu (BDGR): Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem lub psem towarzyszącym, korzystający z chodzika i wymagający pomocy w przejściu przez terminal (wylotów i przylotów) oraz oddzielnych instrukcji w zakresie bezpieczeństwa ze strony załogi pokładowej;
   • Pomoc specjalna typu (PETC): Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem lub psem towarzyszącym, lecz niewymagający żadnej dodatkowej pomocy specjalnej;
   • Pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się lub jej braku;
   • Pomoc specjalna typu (WCHC): Pasażerowie wymagający pomocy w przedostaniu się przez terminal (wylotów i przylotów) oraz podczas wwiezienia na pokład do siedzenia w kabinie oraz zwiezienia;
   • Pomoc specjalna typu (WCHS): Pasażerowie wymagający pomocy w przedostaniu się przez terminal (wylotów i przylotów) oraz pomocy podczas wwiezienia na pokład samolotu oraz zwiezienia;
   • Pasażerowie niepełnosprawni intelektualnie;
   • Pomoc specjalna typu (DPNA): samodzielni Pasażerowie niepełnosprawni intelektualnie, rozumiejący instrukcje bezpieczeństwa i postępujący zgodnie z nimi oraz wymagający pomocy w przejściu przez terminal (wylotów i przylotów) do wyjścia do samolotu;
   • Pasażerowie niewidomi lub niedowidzący wymagający pomocy;
   • Pomoc specjalna typu (BLND): Pasażerowie niewidomi lub niedowidzący, korzystający z chodzika i wymagający pomocy w przejściu przez terminal (wylotów i przylotów) oraz oddzielnych instrukcji w zakresie bezpieczeństwa ze strony załogi pokładowej.

   Informacje na temat zarezerwowanego typu pomocy specjalnej widoczne są na karcie pokładowej. Jeśli na karcie pokładowej widnieje słowo „PRM Seat”, oznacza to, że zostało wyznaczone szczególne miejsce dla tej osoby w kabinie. Jeżeli Pasażerowi towarzyszy inna osoba, zostaną dołożone wszelkie starania, aby zapewnić tej osobie miejsce siedzące obok Pasażera. Pasażerom wymagającym innego typu pomocy specjalnej w porcie lotniczym nie zostaną wyznaczone na pokładzie szczególne miejsca. Tacy Pasażerowie mogą zarezerwować miejsce (z wyjątkiem miejsc przy wyjściach awaryjnych) podczas rezerwacji, w profilu Manage My Booking lub podczas odprawy on-line albo będą mieli przyznane miejsca losowo bez opłaty podczas odprawy online.

   Uwaga: siedzenia w pobliżu wyjść awaryjnych nie mogą być zajmowane przez osoby wymagające jakiejkolwiek pomocy specjalnej w porcie lotniczym.

   Przydzielanie miejsc

   Określona grupa Pasażerów nie może zajmować miejsc w pobliżu wyjść awaryjnych, aby nie blokować dostępu do sprzętu awaryjnego i nie utrudniać procesu ewakuacji. Są to Pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej, niewidomi lub niedowidzący, niepełnosprawni intelektualnie, podróżujący z psem towarzyszącym oraz Pasażerowie, których wiek lub waga utrudniają szybkie poruszanie. Ostateczna decyzja dotycząca kwestii bezpieczeństwa samolotu zawsze należy do Kapitana.

   Rezerwacja usług pomocy specjalnej na lotnisku

   Pasażerowie wymagający pomocy specjalnej mogą dokonać wstępnej rezerwacji tych usług na stronie internetowej przewoźnika do 48 godzin przed wylotem. Po upływie tego czasu do 12 godzin przed planowanym wylotem Pasażerowie powinni skontaktować się ze specjalną infolinią przewoźnika (w godzinach obsługi). W wypadku, gdy czas zawiadomienia wynosi mniej niż 48 godzin wymagana pomoc może nie być dostępna. Jednak firma świadcząca usługi pomocy specjalnej na lotnisku dołoży wszelkich starań, aby usługę tę zapewnić.

   Aby skorzystać z zarezerwowanej usługi pomocy specjalnej na lotnisku, Pasażerowie powinni przybyć do stanowiska pomocy specjalnej przynajmniej 2 godziny przed planowanym wylotem. Kartę pokładową lub potwierdzenie rezerwacji pomocy specjalnej należy zachować w celu przedstawienia jej na lotnisku w miejscu docelowym, aby uzyskać tam zarezerwowaną pomoc. Pasażerowie korzystający z zarezerwowanej usługi pomocy specjalnej powinni przybyć do wyjścia do samolotu przynajmniej 30 minut przed wylotem.

   Numery kontaktowe — specjalna infolinia

   Podróżowanie ze sprzętem medycznym lub sprzętem wspomagającym poruszanie się – Pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się są uprawnieni do bezpłatnego przewiezienia dwóch sztuk sprzętu wspomagającego poruszanie się oraz sprzętu medycznego niezbędnego do użycia w czasie ich pobytu w miejscu docelowym.

   Pasażerowie, którzy chcą przewieźć sprzęt medyczny w bagażu rejestrowanym, muszą skontaktować się ze specjalną infolinią przewoźnika, aby otrzymać list upoważniający tzw. „waiver letter”, który muszą okazać przy odprawie bagażowej.

   Pasażerowie, którzy chcą przewieźć sprzęt medyczny w bagażu podręcznym, muszą skontaktować się ze specjalną infolinią przewoźnika, aby otrzymać list upoważniający tzw. „waiver letter”, który muszą okazać przy bramce wejścia do samolotu.

   Wózki dla niepełnosprawnych na pokładzie

   Na pokładzie każdego samolotu Ryanair Sun dostępny jest wózek inwalidzki, dzięki któremu załoga pomaga osobom o ograniczonej możliwości poruszania się w przemieszczaniu się do toalety.

   Ze względów BHP i bezpieczeństwa nasza załoga nie może pomagać Pasażerom w następujących sytuacjach:

   • przeniesienie Pasażera z fotela na wózek inwalidzki dostępny w samolocie lub z wózka na sedes, oraz
   • podawanie leków.

   Toalety na pokładzie

   Na pokładzie dostępne są 3 toalety – 2 z tyłu i 1 z przodu samolotu. Wszystkie wyposażone są w uchwyt dla osób niepełnosprawnych.

   PASAŻEROWIE NIEPEŁNOSPRAWNI ORAZ O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ PODRÓŻUJĄCY Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ

   Wymagane jest, aby w pełni sprawna osoba dorosła (w wieku co najmniej 16 lat) podróżowała z Pasażerem o ograniczonej możliwości poruszania się, gdy Pasażer nie jest samodzielny lub istnieje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa.

   Instrukcje dotyczące samodzielności Pasażerów podróżujących samolotem:

   • Poniższe wytyczne dotyczące samodzielności Pasażerów podróżujących samolotem zostały określone przez brytyjski Departament Transportu – Dostęp do przewozu lotniczego dla osób niepełnosprawnych: Kodeks postępowania (lipiec 2008) oraz w Wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie stosowania Rozporządzenia 1107/2006.
   • Każdy Pasażer musi być samodzielny w odniesieniu do wszystkich wymienionych poniżej kategorii. Jeśli tak nie jest, Pasażerowi powinna towarzyszyć w podróży i zapewnić mu wymaganą pomoc w pełni sprawna osoba dorosła w wieku co najmniej 16 lat. W przeciwnym razie Pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład.
    • Pasażerowie muszą być w stanie zapiąć i odpiąć swoje pasy bezpieczeństwa, kiedy poprosi o to załoga;
    • Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie wyjąć i założyć kamizelkę ratunkową, kiedy poprosi o to załoga;
    • Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie założyć maskę tlenową, kiedy poprosi o to załoga;
    • Pasażerowie muszą być w stanie zrozumieć pokaz procedur bezpieczeństwa oraz wszelkie wskazówki i instrukcje przekazywane przez załogę w sytuacji awaryjnej.
   • Od Pasażerów wymagających opieki w jakimkolwiek z poniższych obszarów również wymaga się podróżowania w towarzystwie opiekuna.
   • Niespełnienie tych wytycznych może skutkować odmową wejścia na pokład w sytuacji, gdy będziemy mieć prawo przypuszczać, że przewóz danego Pasażera może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa.
    • Karmienie (Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie jeść);
    • Potrzeby toaletowe (Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie skorzystać z toalety);
    • Leki (Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie przyjąć przepisane im leki oraz zastosować konieczne procedury medyczne).
   • W wypadku, gdy osoba o ograniczonej możliwości poruszania się podróżuje z osobą towarzyszącą dołożymy wszelkich starań, aby ta osoba zajmowała miejsce obok Pasażera.
   • W pełni sprawna osoba towarzysząca może towarzyszyć tylko jednemu Pasażerowi o ograniczonej możliwości poruszania się. Musi ona zakupić bilet w cenie dla osoby dorosłej.
   • Aby skorzystać z zarezerwowanej usługi pomocy specjalnej na lotnisku, Pasażerowie powinni przybyć do stanowiska pomocy specjalnej przynajmniej 2 godziny przed planowanym wylotem.
   • Pasażerowie korzystający z zarezerwowanej usługi pomocy specjalnej powinni przybyć do wyjścia do samolotu przynajmniej 30 minut przed wylotem.

   PASAŻEROWIE NIEWIDOMI I NIEDOWIDZĄCY

   Pasażerowie niewidomi i niedowidzący, którzy nie spełniają wymogów samodzielności według powyższych wytycznych, powinni podróżować w towarzystwie osoby w pełni sprawnej w wieku co najmniej 16 lat.

   PRZEWÓZ PSÓW PRZEWODNIKÓW I PSÓW TOWARZYSZĄCYCH

   Podróż z psem przewodnikiem jest możliwa na:

   • Wszystkich lotach wewnątrz UE/EOG
   • Wszystkich lotach krajowych

   Na poniższych trasach poza UE, podróż z psem przewodnikiem nie jest możliwa:

   • Loty do/z Maroka
   • Loty do/z Izraela

   Specjalne przepisy dla Pasażerów podróżujących z psem przewodnikiem, na lotach do Wielkiej Brytanii i Irlandii

   Podczas wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii lub Irlandii, Pasażer zobowiązany jest przedstawić:

   • Ważny paszport UE dla psa przewodnika*, lub
   • Oficjalne zaświadczenie od lekarza weterynarii (wraz z dokumentacją medyczną)**

   Paszport UE dla psa przewodnika lub zaświadczenie od lekarza weterynarii musi zawierać potwierdzenie, iż pies przewodnik należy do jednej z poniższych organizacji, aby móc wjechać na terytorium Wielkiej Brytanii lub Irlandii:

   • International Guide Dog Federation (Międzynarodowa Federacja Psów Przewodników);
   • Assistance Dogs UK;
   • Assistance Dogs International (ADI).

   Specjalne przepisy dla Pasażerów podróżujących z psem przewodnikiem, na lotach wewnątrz UE/EOG

   Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem muszą przedstawić, na wszystkich lotach wewnątrz UE/EOG, ważny paszport UE dla psa przewodnika* lub oficjalne zaświadczenie od lekarza weterynarii (wraz z dokumentacją medyczną).

   Ogólne warunki dotyczące podróży:

   • Aby być przyjętym na pokład, pies przewodnik musi być odpowiednio przeszkolony, aby służyć pomocą Pasażerowi z niepełnosprawnością (fizyczną, zmysłowa lub psychiczną);
   • W czasie trwania lotu pies przewodnik musi mieć założoną obrożę lub standardową kamizelkę psa przewodnika;
   • Pies przewodnik podróżujący w kabinie Pasażerskiej musi siedzieć na podłodze przy nogach Pasażera.

   Maksymalna ilość psów przewodników to 4 na lot. Pies, jego pożywienie oraz dodatkowe pojemniki przewożone są bezpłatnie. Każdy Pasażer chcący podróżować z psem przewodnikiem powinien powiadomić o tym przewoźnika podczas dokonywania rezerwacji lotu lub za pomocą specjalnej infolinii przewoźnika.

   Odpowiednie szelki dla psa (które dostarcza właściciel na czas lotu) muszą być przymocowane do pasów bezpieczeństwa właściciela lub do zamka pasa w celu zapewnienia psu skutecznego przytrzymania podczas startu, lądowania i turbulencji dla jego bezpieczeństwa. Mogą istnieć inne dostępne urządzenia z alternatywnymi punktami mocowania, które również zapewnią wystarczające bezpieczeństwo. Inne systemy, które odpowiednio zabezpieczą psa podczas lotu, będą również akceptowane.

   Uwaga! Brak wcześniejszego powiadomienia może skutkować brakiem dostępności usługi i możliwości odbycia podróży zgodnie z rezerwacją.

   *Paszport dla psa przewodnika: obowiązkiem każdego Pasażera jest przedstawienie ważnego paszportu oraz wszystkich szczepień i badań wymaganych przez kraj przylotu. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zwierzęta nieposiadające odpowiednich dokumentów. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z lotniskiem w kraju przylotu, aby potwierdzić informacje i ważność paszportu dla psa przewodnika.

   **Oficjalne zaświadczenie lekarza weterynarii: właściciele psów przewodników z krajów, które nie wystawiają paszportów dla zwierząt, zobowiązani są przedstawić oficjalne zaświadczenie od lekarza weterynarii, potwierdzające, iż pies przewodnik spełnia wymogi programu podróży ze zwierzętami.

   PASAŻEROWIE NIESŁYSZĄCY LUB NIEDOSŁYSZĄCY

   Pasażerowie niesłyszący i niedosłyszący, którzy spełniają wymogi samodzielności według powyższych wytycznych, mogą podróżować bez osoby towarzyszącej.

   ELEKTRYCZNE WÓZKI I SKUTERY INWALIDZKIE ORAZ INNY SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY PORUSZANIE SIĘ

   Pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący na wózku elektrycznym zobowiązani są do powiadomienia przewoźnika, przynajmniej na 48 godzin przed planowaną podróżą, o wadze wózka oraz jego najniższej wysokości złożeniowej. Pasażerowie są także proszeni o przyniesienie instrukcji obsługi wózka na lotnisko.

   Warunki akceptacji elektrycznych wózków inwalidzkich na pokład samolotu:

   • Wózek musi być zasilany tylko akumulatorem suchym lub żelowym;
   • Wymiary złożonego wózka nie przekraczają łącznie 81 cm wysokości, 119 cm szerokości i 119 cm głębokości;
   • Zasilanie baterii należy odizolować oraz usunąć zaciski zabezpieczone przed zwarciem. Aby zabezpieczyć wózek inwalidzki lub sprzęt wspomagający poruszanie się przed niezamierzonym uruchomieniem, należy usunąć klucz, dezaktywować za pomocą drążka lub odłączników czy też innych mechanizmów odłączających (np. złącza Anderson lub wtyczki samolotowe).

   Uwaga:

   Ograniczenie wagowe pojedynczego sprzętu do 32kg nie dotyczą sprzętu wspomagającego poruszanie się. W kabinie pokładowej nie można przewozić wózków inwalidzkich ani pojazdów typu segway. Zalecane jest, aby Pasażerowie wykupili ubezpieczenie podróżne dla niepełnosprawnych z uwagi na ograniczenie odpowiedzialności linii lotniczych na mocy Konwencji.

   Ruchome krzesła na pokładzie

   Na pokładzie wszystkich naszych samolotów istnieją specjalne ruchome krzesła dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Nasza załoga jest przeszkolona w zakresie oferowania pomocy takim Pasażerom w przemieszczaniu się do toalety i z powrotem. W trosce o zdrowie Pasażerów i ze względów bezpieczeństwa załoga pokładowa nie może pomagać w przesiadaniu się z siedzenia w samolocie na pokładowy wózek inwalidzki lub w przedostaniu się do toalety bądź w zażywaniu leków.

   TLEN

   Ze względów bezpieczeństwa linie Ryanair Sun nie zezwalają Pasażerom na wnoszenie na pokład własnych pojemników z tlenem. W razie konieczności używania tlenu w czasie lotu należy zarezerwować taką usługę co najmniej 3 dni przed podróżą za pośrednictwem specjalnej infolinii przewoźnika lub drogą mailową (na adres: specialassistance@ryanair.com) najlepiej w dniu dokonywania rezerwacji za opłatą określoną w Tabeli Opłat.*

   Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ograniczają liczbę wniosków o zapewnienie tlenu na jeden lot. Pasażerowie potrzebujący tlenu muszą mieć ze sobą list w języku angielskim od lekarza potwierdzający, że mogą podróżować, nie wymagają ciągłego dostarczania tlenu przez czas dłuższy niż 250 minut w ilości 2 litrów na minutę oraz że tlen zapewniany przez przewoźnika jest dla danego Pasażera odpowiedni. Pasażerowie nieposiadający takiego zaświadczenia nie zostaną wpuszczeni do samolotu.

   CHOROBY ZAKAŹNE I CHOROBY SKÓRY

   Wszyscy przewoźnicy mają prawo odmówić przewozu Pasażerów w stanie, który może podczas lotu ulec pogorszeniu lub spowodować poważne konsekwencje (pobierz informacje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące stanu zdrowia pozwalającego na odbycie lotu). W przypadku jakichkolwiek obaw lub oznak, iż dany Pasażer może cierpieć na chorobę zakaźna/chorobę skóry, linie lotnicze mogą wymagać przeprowadzenia kontroli medycznej. Pasażerom podróżującym z widocznymi oznakami choroby skóry (obejmującymi między innymi poniższe stany) zaleca się posiadanie zaświadczenia lekarskiego lub pisma od lekarza potwierdzającego zdolność do odbycia lotu.

   Pasażerowie podróżujący w stanie opisanym poniżej muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do odbycia lotu:

   • Różyczka: Pasażerowie mogą podróżować po 4 dniach od pojawienia się wysypki;
   • Odra: Pasażerowie mogą podróżować po 7 dniach od pojawienia się wysypki;
   • Świnka: Pasażerowie mogą podróżować po zejściu opuchlizny, zazwyczaj ma to miejsce po 7 dniach, lecz może trwać do 14 dni;
   • Ospa wietrzna: Pasażerowie mogą podróżować po 7 dniach od pojawienia się wysypki.

   CIĄŻA

   Jeżeli ciąża nie jest zagrożona i wkracza w 28 tydzień, przyszła matka zobowiązana jest przedstawić zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza lub położną (zaświadczenie lekarskie dostępne na https://www.ryanair.com/doc/conditions/Expectant_Mother_Polish.pdf). Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 2 tygodnie przed planowanym wylotem i okazane przy odprawie bagażowej lub przy bramce przed wejściem na pokład.

   Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przyszłej matki na pokład po upływie 28 tygodnia ciąży, jeżeli zaświadczenie lekarskie nie zostanie przedstawione przy odprawie bagażowej lub na bramce przed wejściem na pokład.

   Dla kobiet w ciąży niezagrożonej, podróż jest niedozwolona po upływie poniższych terminów:

   • Dla pojedynczej niezagrożonej ciąży po upływie 36 tygodnia ciąży;
   • Dla mnogiej niezagrożonej ciąży po upływie 32 tygodnia ciąży.

   Matka noworodka może zostać wpuszczona do samolotu po upływie 48 godzin od porodu, o ile odbył się on bez komplikacji i interwencji chirurgicznej. Jeśli miało miejsce cesarskie cięcie lub operacja, okres, po którym kobieta może odbyć podróż samolotem, wynosi 10 dni. W takim przypadku kobieta musi dysponować zgodą na podróż od lekarza prowadzącego.

   ZMIANA DATY, NAZWISKA I TRASY

   Zmiana daty

   Zmiany daty i godziny lotu (w zależności od dostępności miejsc) można dokonać do 4 godzin przed planowaną godziną odlotu przez stronę internetową (jeśli nie dokonano jeszcze odprawy online*) lub za pośrednictwem centrum rezerwacji przewoźnika(w godzinach pracy).

   Jeśli zmiana nie dotyczy wszystkich Pasażerów ujętych w rezerwacji, należy skontaktować się z naszym centrum rezerwacji (w godzinach pracy).

   Opłaty za zmianę lotu naliczane są za Pasażera lub za lot w jedną stronę. Wysokość opłat jest zależna od sezonu — szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli Opłat. Do opłat doliczana jest także ewentualna różnica kosztów między początkową ceną, a najniższą łączną ceną dostępną w czasie dokonywania zmiany. W przypadku, gdy cena za nowy lot jest niższa, Pasażer nie otrzyma zwrotu różnicy w cenie.

   Jeżeli dorosły podróżujący z dzieckiem zmieni swój lot, na którym miejsca z oryginalnego lotu nie będą już dostępne, zostanie pobrana różnica w cenie miejsc, jeżeli nowo wybrane miejsca będą w wyższej cenie. Jeżeli cena miejsc będzie niższa, Pasażer nie otrzyma zwrotu różnicy w cenie.

   Zmiana trasy

   Zmiany trasy zarezerwowanego lotu (w zależności od dostępności miejsc) można dokonać do 4 godzin przed planowaną godziną odlotu przez stronę internetową (jeśli nie dokonano jeszcze odprawy online*) lub za pośrednictwem centrum rezerwacji przewoźnika (w godzinach pracy).

   Jeśli zmiana nie dotyczy wszystkich Pasażerów ujętych w rezerwacji lub jeśli zmieniany jest lot z trasy krajowej na międzynarodową, należy skontaktować się z naszym centrum rezerwacji (w godzinach pracy).

   Po odbyciu pierwszego lotu nie można zmienić trasy lotu powrotnego (oprócz przypadków, gdy lot był anulowany lub opóźniony ponad trzy godziny — w takiej sytuacji należy skontaktować się z centrum rezerwacji przewoźnika lub z kasą lotniskową).

   Opłaty za zmianę trasy lotu naliczane są za Pasażera lub za lot w jedną stronę. Wysokość opłat jest zależna od sezonu — szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli Opłat. Do opłat doliczana jest także ewentualna różnica kosztów między początkową ceną, a najniższą łączną ceną dostępną w czasie dokonywania zmiany. W przypadku, gdy cena za nowy lot jest niższa, Pasażer nie otrzyma zwrotu różnicy w cenie.

   Zmiana nazwiska

   Opłaty za zmianę nazwiska naliczane są za Pasażera lub za rezerwację — informacje szczegółowe znajdują się w Tabeli Opłat.

   Zmiany nazwisk Pasażerów można dokonać na 2 godziny przed planowaną godziną odlotu przez stronę internetową (jeśli nie dokonano jeszcze odprawy online*), za pośrednictwem centrum rezerwacji przewoźnika (w godzinach pracy) lub na lotnisku.

   Każda zmiana nazwiska dokonana w ramach rezerwacji musi dotyczyć całej trasy lotu danego Pasażera.

   *Pasażerowie, którzy dokonali odprawy online i chcieliby zmienić datę lotu lub nazwisko Pasażera muszą skontaktować się z biurem rezerwacji najpóźniej na 1 dzień przed planowanym wylotem (w godzinach pracy), aby zmienić żądany lot(y). Kiedy opcja ta zostanie udostępniona, Pasażerowie będą mogli dokonać zmian w rezerwacji wybierając opcję ‘Zarządzaj Rezerwacją’. Zmiana nazwiska jest niemożliwa, jeśli jeden z sektorów lotu został wykorzystany. Usługa ta jest niedostępna na lotnisku.

   PIERWSZEŃSTWO WEJŚCIA NA POKŁAD

   Możliwe jest dodanie usługi pierwszeństwa wejścia na pokład za opłatą £5/€5 za Pasażera/za lot.

   Wejście na pokład samolotu rozpoczyna się na 30 minut przed planowaną godziną wylotu. W kabinie Pasażerskiej możliwe jest przewiezienie do 90 toreb podręcznych (o wymiarach 55 x 40 x 20 cm). Pasażerowie, którzy wykupili usługę pierwszeństwa wejścia na pokład będą mieli możliwość wniesienia tych toreb na pokład samolotu.

   MIEJSCA NUMEROWANE

   Pasażerowie mają możliwość wyboru i zakupu miejsca numerowanego w momencie dokonywania rezerwacji online, aż do 2 godzin przed planowaną godziną wylotu.

   Do zakupienia są 3 typy miejsc:

   • Miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi – w rzędach 1, 2 (D, E, F) i 16, 17. Wykupienie miejsca w tych rzędach zawiera usługę pierwszeństwa wejścia na pokład.
   • Miejsca z przodu – w rzędach 2 (A, B, C) i 3-5.
   • Miejsce standardowe – miejsca w rzędach 6-15 i 18-33.

   Zwrot kosztów tej usługi jest niemożliwy, z wyjątkiem przypadków opisanych w Artykułach 4.2, 10.2, 10.3 i 10.4 Ogólnych Warunków Przewozu.

   Pasażerowie, którzy nie zechcą wybrać i wykupić miejsca mogą dokonać odprawy online na swój lot od 4 dni do 2 godzin przed planowaną godziną wylotu, a miejsce dla nich zostanie wybrane bezpłatnie przez system.

   Procedura odprawy online

   Od 60 dni do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu, Pasażer może zakupić wybrane miejsce na pokładzie samolotu.

   Jeśli Pasażer nie chce dokonać zakupu wybranego miejsca i system bezpłatnie wybierze miejsce, odprawa online będzie możliwa od 2 dni do 2 godzin przed planowaną godziną odlotu.

   UWAGA Klienci, którzy zmieniają datę/trasę lotu mogą nie mieć możliwości przeniesienia zarezerwowanych miejsc na nowy lot/datę – zostanie im przydzielone nowe miejsce, w zależności od dostępności.

   Restrykcje dotyczące miejsc:

   Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego miejsca ze względu na warunki operacyjne lub bezpieczeństwo.

   By móc zajmować miejsca przy wyjściach ewakuacyjnych (rząd 1, 16 lub 17) Pasażer musi:

   • Ukończyć 16 rok życia lub więcej;
   • Posiadać umiejętność udzielenia pomocy w nagłych wypadkach;
   • Podróżować bez niemowlęcia (włączając rzędy 2 (A, B, C), 15 lub 18)
   • Nie korzystać z ekspandora pasów bezpieczeństwa (które mogłyby się zaplątać w czasie ewakuacji).

   Miejsca w pobliżu wyjść ewakuacyjnych nie powinny być zajmowane przez osoby wymagające jakiejkolwiek pomocy specjalnej.

   Maksymalnie 2 niemowlęta mogą zajmować miejsca w każdym rzędzie (jedno niemowlę po każdej stronie samolotu).

   Rezerwacje rodzinne - rezerwacja miejsc

   Dla dorosłych podróżujących z dziećmi poniżej 12 roku życia (wyłączając niemowlęta) rezerwacja miejsca będzie obowiązkowa dla przynajmniej jednego dorosłego, aby dziecko w rezerwacji otrzymało miejsce bezpłatnie. Na jednego dorosłego darmowe miejsca może otrzymać maksymalnie czwórka dzieci. Nie będzie obowiązkiem, aby inni dorośli lub nastolatkowie z rezerwacji zakupywali miejsca, aczkolwiek, jeżeli sobie życzą to również mogą to uczynić.

   Dla dorosłych zakupujących miejsca zostanie naliczona promocyjna opłata £4/€4. Do wyboru są miejsca standardowe w rzędach 18-30. Rezerwacja miejsc będzie bezpłatna dla dzieci.

   Jeżeli dorosły życzy sobie wybrać i zakupić miejsce w innym rzędzie niż 18-30, zobowiązany jest pokryć różnicę w cenie miejsc. Dzieci również będą zobowiązane do zapłacenia pełnej opłaty za miejsca.

   Jeżeli ze względu na duży popyt, miejsca standardowe za £4/€4 w rzędach 18-30 nie są dostępne dla wszystkich na rezerwacji, dorośli zobowiązani do zakupu miejsca mogą wybrać inne za różnicę w cenie lub wypróbować inne daty podróży. Darmowe miejsca dla dzieci będą wtedy przyznane w rzędach 11-15. Dla lotów w lipcu i sierpniu dzieci również będą zobowiązane do zapłaty różnicy w cenie za miejsca.

   Informacje ATOL

   Loty rezerwowane bezpośrednio od linii lotniczych nie podlegają ochronie ATOL. W przypadku zapłaty kartą kredytową, płatność jest zabezpieczona: należy sprawdzić szczegóły w banku obsługującym kartę.

  • TABELA OPŁAT

    Odprawa onlineOpłata na lotniskuWięcej informacji
   Wybór miejscaOd € 0Od € 0Nalicza się opłatę za miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi i miejsca z przodu.
   Pierwszeństwo wejścia na pokład
   (za pasażera/za lot)
   Od € 6 Od € 6 Na wybranych kierunkach obowiązuje wyższa opłata za pierwszeństwo wejścia na pokład.
   Akcesoria dziecięce
   (fotelik samochodowy/ łóżeczko turystyczne)
   72 PLN / € 15 95 PLN / € 20Opłata za sztukę/za lot w jedną stronę (ponad oferowane bezpłatnie 2 sztuki akcesoriów – wózek dziecięcy oraz jeden z dodatkowych sprzętów do wyboru: fotelik samochodowy lub łóżeczko turystyczne).
   Rower285 PLN / € 60360 PLN / € 75Za sztukę/za lot w jedną stronę. Dopuszczalna waga do 30kg.
   Sprzęt sportowy o dużych rozmiarach264 PLN / € 55312 PLN / € 65Za sztukę/za lot w jedną stronę. Dopuszczalna waga do 20kg.
   Sprzęt sportowy168 PLN / € 35192 PLN / € 40Za sztukę/za lot w jedną stronę. Dopuszczalna waga do 20kg.
   Sprzęt narciarski216 PLN / € 45240 PLN / € 50Za sztukę/za lot w jedną stronę. Dopuszczalna waga do 20kg.
   Sprzęt do golfa144 PLN / € 30192 PLN / € 40 Za sztukę/za lot w jedną stronę. Dopuszczalna waga do 20kg.
   Instrument muzyczny237 PLN / € 50 312 PLN / € 65Za sztukę/za lot w jedną stronę. Dopuszczalna waga do 20kg.
   Opłata za rezerwację tlenu (za lot)Niedostępne online264 PLN / € 55Za osobę, za lot w jedną stronę.
   Druga sztuka bagażu rejestrowanego€ 25 € 40Opłata zależy od wybranej trasy i daty podróży. Dodatek w wysokości 10 EUR w szczycie sezonu, okresie Świąt Bożego Narodzenia / Wielkanocy / sezonie letnim. Maksymalna waga 20 kg.
   Opłata za złożenie specjalnej deklaracji wartości bagażuNiedostępne online240 PLN / € 50Umożliwia zwiększenie odpowiedzialności przewoźnika
   Nadbagaż – za kgNie dotyczy53 PLN / € 11Opłata pobierana jest przy stanowisku odprawy na lotnisku.
   Opłata za płatność kartą Procent całkowitej wartości transakcji, który zależy od formy płatności i lokalizacji dostawców usług płatniczychProcent całkowitej wartości transakcji, który zależy od formy płatności i lokalizacji dostawców usług płatniczych